Działania w zakresie wsparcia Wnioskodawców i Beneficjentów PROW w związku z trwającą epidemią

poniedziałek, 30 marca 2020

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 i ogłoszonym w kraju stanem epidemii przypominamy o możliwościach korzystania z dostępnych instrumentów wsparcia dla podmiotów ubiegających się o przyznanie lub wypłatę środków, którym realizację nałożonych na nich zobowiązań uniemożliwi wystąpienie niezależnych od nich okoliczności, do jakich zaliczyć można wspomnianą epidemię.

Wśród dostępnych instrumentów wsparcia wymienić można m.in. możliwość:

  1. wystąpienia przez podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy oraz beneficjentów do podmiotu wdrażającego dany instrument wsparcia z prośbą odpowiednio o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy w razie uchybienia terminu wykonania określonych czynności w toku tych postępowań;
  2. całkowitego lub częściowego zwolnienia beneficjentów przez podmiot wdrażający dany instrument wsparcia z wykonania zobowiązania lub zmiana terminu jego wykonania w przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań z powodu okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności; przypadki siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności zgłasza się na piśmie właściwemu organowi wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ, w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace zmierzające do przyjęcia kolejnych rozwiązań legislacyjnych ułatwiających sytuację Wnioskodawców aplikujących o środki w ramach działań PROW 2014-2020. O rezultatach tych działań poinformujemy w momencie przyjęcia stosownych regulacji.

Więcej informacji ze strony Instytucji Zarządzającej PROW w tym zakres znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/nabory-prow-a-koronawirus

Pragniemy dodać, że Wnioskodawcom, którzy zostali wezwani do złożenia uzupełnień wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność przysługuje możliwość skorzystania z przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023) mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Zgodnie z § 32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy § 25 stosuje się odpowiednio. Wnioskodawcy proszeni są o zgłaszanie i opis zaistniałych sytuacji, a każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

Beneficjentom pomocy zwracamy uwagę, że zgodnie z zapisami umów o przyznaniu pomocy wystąpienie przez nich o zwolnienie ich z zobowiązań nałożonych na nich w umowach, z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, ma charakter następczy. Oznacza to, że Beneficjent składa wniosek o zwolnienie dopiero po niewykonaniu zobowiązania umownego, przy czym składa go w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym Beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać czynności złożenia takiego wniosku. Zatem zwolnienie z zobowiązania przez Zarząd Województwa może nastąpić dopiero po jego niewykonaniu, nie zaś na wniosek złożony przed przewidywanym aktem naruszenia zapisów umowy. Beneficjent wnioskując o powyższe zobowiązany jest do wykazania, że między niewykonaniem zobowiązania, a siłą wyższą lub nadzwyczajnymi okolicznościami zaistniał związek przyczynowy. Badanie powyższego następować będzie po niewykonaniu określonych w umowie zobowiązań i ustaniu okoliczności, które wywołały taki stan rzeczy, wówczas bowiem znany będzie zakres naruszenia zobowiązań umownych.