Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian ustawy EFRROW

Przypominamy, że zgodnie z art. 67b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę z przyczyn związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zostanie on przywrócony jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu tych przyczyn.

Należy zauważyć, że rozwiązanie to nie „wstrzymuje” realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ani poszczególnych jego działań (poddziałań/typów operacji), a jedynie poszczególne postępowania, w których zastosowanie ma ww. art. 67b ust. 1. Przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie pomocy innym podmiotom - stąd dla operacji, w przypadku których potwierdzono spełnienie warunków przyznania pomocy, nadal udzielane jest wsparcie, wnioskodawcy składają kolejne wnioski o przyznanie pomocy i ogłaszane są kolejne nabory wniosków.

W związku z powyższym nie ma pewności, że wszystkim wnioskodawcom, którym zostanie przywrócony termin zgodnie z art. 67b ust. 1 ww. ustawy, zostanie ostatecznie udzielone wsparcie, bowiem może się okazać, że w momencie weryfikacji spełnienia warunków przyznania pomocy (już po przywróceniu terminu) nie będzie dostępnych środków na udzielenie tego wsparcia.

Z uwagi na powyższe w przypadku spraw, w których zastosowanie ma ww. art. 67b ust. 1 uprzejmie prosimy o nie zwlekanie ze złożeniem dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl