Menu

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Apel o terminowe realizowanie operacji i składanie wniosków o płatność

W trosce o pełne wykorzystanie budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się z apelem o terminowe realizowanie projektów w ramach ww. Programu oraz składanie w wyznaczonych terminach wniosków o płatność. 
Powyższa prośba wynika z potrzeby okresowego rozliczania się z założonych zobowiązań budżetowych dla ww. Programu, co regulują m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (…) oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (…).

W związku z powyższym prosimy o odpowiedzialne prowadzenie realizowanych inwestycji w ramach ww. Programu, w szczególności dokładne zapoznanie się z warunkami zawartych umów o przyznaniu pomocy oraz instrukcjami wniosków o płatność. Prosimy o zwrócenie uwagi na potrzebę bieżącego i prawidłowego gromadzenia w trakcie realizacji operacji dokumentacji, która zgodnie z ww. instrukcjami może być konieczna w celu wypłaty środków Beneficjentowi np.:
- wydanych przez właściwe organy indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w sprawie braku możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT, który stanowi koszt kwalifikowalny operacji (jeśli dotyczy),
- ocen dla przeprowadzonych postępowań w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawców zadań/postępowań o udzielenie zamówień publicznych wydanych przez nasz urząd (jeśli dotyczy),
- w przypadku Beneficjentów zobowiązanych na podstawie aktualnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych dokumentów dot. prowadzonej polityki rachunkowej dotyczącej wyodrębnionej ewidencji księgowej lub wprowadzenia odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z daną operacją (jeśli dotyczy), natomiast w pozostałych przypadkach sporządzonych zgodnie ze wzorem Wykazów faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty,
- dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków z tytułu wyprzedzającego finansowania operacji (jeśli dotyczy), w tym zwrotu nadmiernie wypłaconych kwot ww. wsparcia, zwrotu odsetek z kont bankowych, na które środki te zostały przelane,
- dokumentów potwierdzających stosowanie zasad opisanych w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, dot. informowania o pomocy otrzymanej z EFRROW (jeśli dotyczy).

Informacje potrzebne do prawidłowego rozliczenia realizowanych projektów znajdą Państwo w instrukcjach wypełniania wniosków o płatność, umowach o przyznaniu pomocy oraz właściwych przepisach krajowych. Złożenie kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków o płatność znacząco przyśpieszy rozpatrzenie składanych wniosków.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl