facebook
Menu

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualizacja listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy w pierwszym naborze wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach PROW 2014-2020

W dniu 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zaktualizował listę zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy operacjom złożonym w ramach gospodarki wodno - ściekowej. Rozstrzygnięty nabór, który trwał w dniach od 7 listopada 2016 roku do 5 stycznia 2017 roku, był pierwszym naborem ogłoszonym przez Samorząd Województwa Łódzkiego dla wymienionego zakresu działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spośród 131 złożonych wniosków o przyznanie pomocy, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, pozytywnie oceniono 80 wniosków.
Należy zwrócić uwagę, iż przydzielone województwu łódzkiemu środki finansowe nie umożliwią wsparcia wszystkich projektów znajdujących się na ww. liście. Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1755, z 2016 r. poz. 1719) Samorząd Województwa Łódzkiego posiada do rozdysponowania kwotę w wysokości 21 027 884,00 Euro tj. 87 812 443,58 PLN (według kursu euro z dn. 30.05.2017 r. publikowanego przez EBC), natomiast łączna wnioskowana kwota pomocy pozytywnie ocenionych operacji wynosi 126 431 773,00 PLN. 
W przypadku projektów znajdujących się na przedmiotowej liście, które zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość limitu środków dostępnych dla województwa łódzkiego mniej niż o 50 %, postępuje się zgodnie z zapisami § 2b ust. 3 wskazanego powyżej rozporządzenia MRiRW z dnia 12 października 2015 r., tj. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wzywa się do zawarcia umowy lub informuje ten podmiot o odmowie przyznania pomocy z uwagi na brak dostępnych środków nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy.
W związku z powyższym umowy o przyznaniu pomocy będą zawierane z beneficjentami wg. kolejności ich operacji na ww. liście, do momentu wyczerpania dostępnych środków, jednak nie później niż do dnia 5 stycznia 2018 r.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl