Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

W ramach poddziałania pn. Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową
i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej.
 
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na obszarach wiejskich znajdują się pojedyncze obiekty zabytkowe, zespoły pałacowo-ogrodowe, zespoły folwarczne, układy tradycyjnej zabudowy, które ulegają stopniowej degradacji, a w przypadku braku środków na ich renowacje zostaną całkowicie utracone. Realizacja inwestycji z zakresu ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego. Działanie służyć ma realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
 
Beneficjenci:
·       gmina
·       instytucja kultury, dla której organizatorem jest jst
  
Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:
·         odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
·         zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
·         koszty zakupu, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
·         koszty prac konserwatorskich lub restauratorskich;
·         koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
·         koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
 
Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania: „Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” oraz poddziałania „Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” - na zakres dotyczący budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej.
W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 euro.
 
Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana, jeśli operacja:
·         realizowana jest w miejscowości, należącej do:
o    gminy wiejskiej lub
o    gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
o    gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
·         będzie ogólnodostępna, w tym dostępna dla osób niepełnosprawnych;
·         jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;
·         spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
·         realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy, lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
·         składana jest przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST i została zaakceptowana przez tę jednostkę;
Dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji powinny być nabywane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - jeśli dotyczy.
 
Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie