Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

W ramach poddziałania pn. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury.
 
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budowa i modernizacja infrastruktury handlowej ma na celu stworzenie miejsc, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie. Inwestycje w zakresie targowisk prowadzą do skrócenia łańcucha żywnościowego i zwiększenia udziału rolników w wartości dodanej. Budowa targowisk ułatwi dystrybucję produktów rolnych. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 3A Programu tj. lepszego zintegrowania głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe.
 
Beneficjenci:
 - gmina, związek międzygminny, powiat lub związek powiatów.
 
Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, w tym na zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji ww. operacji.
 
Koszty kwalifikowalne obejmują:
 - koszty budowy lub przebudowy targowiska lub obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów;
 - koszty zakupu nowych urządzeń, materiałów i usług służących realizacji operacji;
-  instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii - w wysokości nieprzekroczającej 30% kosztów kwalifikowalnych, z wyłączeniem kosztów ogólnych;
 - podatek od towarów i usług (VAT), w przypadku gdy beneficjent nie ma możliwości odzyskania tego podatku na mocy prawodawstwa krajowego;
 - koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji - w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 
Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.
Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
 
 Warunki przyznania pomocy oraz kwalifikowalności kosztów operacji obejmują m.in.:
 - realizowanie operacji w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców;
 - wykonanie operacji w nie więcej niż w dwóch etapach, przy czym w przypadku operacji 1-etapowej złożenie wniosku o płatność końcową nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a w przypadku operacji 2-etapowej - nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.
 -  ogólnodostępność obiektu zrealizowanego w ramach operacji;
 - realizowanie operacji na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub do której wnioskodawca posiada prawo do dysponowania na cele określone w operacji przez okres realizacji operacji oraz okres związania celem tj. przez okres 5 lat od wypłaty płatności końcowej przez ARiMR;
 -  zapewnienie konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji tj. zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych (w przypadku gdy mają zastosowanie) lub zgodnie z procedurą określoną w umowie o przyznaniu pomocy;
 - niewspółfinansowanie operacji z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;
 - suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy;
 - spełnienie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową warunków technicznych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"  tj.: targowisko powinno zostać:
1)            utwardzone;
2)            oświetlone;
3)            przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej;
4)            wyposażone w:
a)            odpływy wody deszczowej,
b)           zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska,
c)            miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne;
5)            zorganizowane tak, aby umożliwić rolnikom dostęp do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska;
6)            oznaczone nazwą „Mój Rynek";
7)            oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej, którego wzór został określony w załączniku XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2009, str. 1, z późn. zm.), jeżeli operacji zostały przyznane punkty za spełnienie kryterium w zakresie sprzedaży produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.
 -  w przypadku operacji dotyczącej budowy lub przebudowy obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów realizowanie ww. zakresu jako integralnej części operacji polegającej na budowie lub przebudowie targowiska
 -  zgodność operacji z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (o ile zostały sporządzone), albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane);
 - spójność operacji z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym planowana jest realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
 -  uzyskanie dla inwestycji ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile uzyskanie tej decyzji jest wymagane);
 -  brak możliwości realizacji operacji bez udziału środków publicznych;
 -  zapewnienie, aby powierzchnia handlowa targowiska, przez którą należy rozumieć powierzchnię sprzedaży, przeznaczona dla produktów rolno-spożywczych stanowiła co najmniej 30% powierzchni handlowej targowiska.
        
Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych PROW na lata 2014-2020.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie