Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

W ramach poddziałania pn. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury.
 
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020mieszkańcy obszarów wiejskich, w porównaniu do mieszkańców miast,  mają słaby dostęp  do podstawowych usług kulturalnych. Infrastruktura kulturalna na obszarach wiejskich jest niedoinwestowana. Realizacja inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne zapewni warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych.
 
Ponadto, w wielu miejscowościach wiejskich rozwój przestrzenny nie następuje w oparciu o spójną koncepcję rozwoju przestrzennego, przez co miejscowości przestają być atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Inwestycje dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej mają podnieść atrakcyjność obszarów wiejskich i promować rozwój przestrzenny w oparciu o zasady kształtowania polityki przestrzennej.
 
Ww. działania przyczyniać się mają do realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
 
Beneficjenci:
·         gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest j.s.t. - w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne;
·         gmina - w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.
 
Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Wsparcie obejmuje:
·         budowę, modernizację lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;
·         ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
·         koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;
·         koszty związane z kształtowaniem przestrzeni;
·         koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
·         koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
 
Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania: Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej oraz poddziałania Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury - na zakres dotyczący budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz kształtowania przestrzeni publicznej.
 
Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
·         realizowana jest w miejscowości, należącej do:
o    gminy wiejskiej lub
o    gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
o    gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
·         jest spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości;
·         spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
·         realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
·         jest składana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST, i została zaakceptowana przez tę jednostkę.
W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 euro.
Dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją operacji powinny być nabywane w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - jeśli dotyczy.
 
Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.