Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

W ramach poddziałania pn. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury.
 
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mieszkańcy obszarów wiejskich, w porównaniu do mieszkańców miast,  mają słaby dostęp  do podstawowych usług kulturalnych. Infrastruktura kulturalna na obszarach wiejskich jest niedoinwestowana. Realizacja inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne zapewni warunki do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych czy integracyjnych.
 
Ponadto, w wielu miejscowościach wiejskich rozwój przestrzenny nie następuje w oparciu o spójną koncepcję rozwoju przestrzennego, przez co miejscowości przestają być atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Inwestycje dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej mają podnieść atrakcyjność obszarów wiejskich i promować rozwój przestrzenny w oparciu o zasady kształtowania polityki przestrzennej.
 
Ww. działania przyczyniać się mają do realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
 
Beneficjenci:

 • gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest j.s.t. - w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne;
 • gmina - w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.

 

Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:

Wsparcie obejmuje:

 • budowę, modernizację lub wyposażanie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;
 • kształtowanie przestrzeni publicznej.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty budowy lub przebudowy obiektów budowlanych;
 • koszty związane z kształtowaniem przestrzeni;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
 • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji;
 • podatek od towarów i usług (VAT).

Rodzaj i poziom pomocy:

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji i jest przyznawana do 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na zakresy wymienione w § 2 rozporządzenia tj:

 • budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;
 • kształtowania przestrzeni publicznej;
 • odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, lub zakupu obiektów budowlanych charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Warunki przyznania pomocy:

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

1. realizowana jest w miejscowości, należącej do:

 • gminy wiejskiej lub
 • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
 • gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

2. koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;

3. jest spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji;

4. będzie wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

4. dla operacji wydano decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;

5. realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;

5. jest składana przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest JST, i została zaakceptowana przez tę jednostkę;

6. suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

7. po zrealizowaniu operacji obiekt budowlany będący jej przedmiotem będzie ogólnodostępny, w tym dostępny dla osób niepełnosprawnych.


Na podstawie - Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rolnictwa w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie