Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach poddziałania pn. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stwierdzono, iż poziom skanalizowania obszarów wiejskich w Polsce jest nadal bardzo niski. Niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę wodno-ściekową hamuje rozwój przedsiębiorczości oraz wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców. Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania wpłynie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprzez redukcję ścieków wpisuje się w cele przekrojowe UE w zakresie środowiska i klimatu. Jednocześnie działanie to wpisuje się w cele stawiane przed Instrumentem Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy, tj. lepsze wykorzystanie zasobów wodnych i poprawę gospodarki wodnej, w tym w zakresie oszczędzania wody.
Wsparciem zostaną objęte operacje w miejscowościach zlokalizowanych poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Beneficjenci:
- gmina;
- spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego;
- związek międzygminny.

Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Wsparcie dotyczy:
- budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz gromadzenie wód opadowych i roztopowych;
- zakupu i montażu urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
- koszty budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych, w szczególności: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniana wody, sieci wodociągowych, systemów kanalizacji sieciowej lub pojedynczych systemów oczyszczania ścieków oraz podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z kanalizacją deszczową;
- koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
- podatek o towarów i usług (VAT), o którym mowa w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 (w przypadku gdy nie można odzyskać ww. podatku na mocy prawodawstwa krajowego VAT);
- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (np. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności). - w wysokości max. 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc na formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji, a w przypadku operacji finansowanych w ramach Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 5 000 000 zł na obszar gminy w okresie realizacji Programu.
Wartość całkowitego kosztu operacji nie może przekroczyć dwukrotności wysokości pomocy ze środków EFRROW.

Pozostałe warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
- realizowana jest w miejscowości, należącej do:
o gminy wiejskiej lub
o gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
o gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
- realizowana jest w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych z wyłączeniem operacji w zakresie gromadzenia wód opadowych i roztopowych;
- spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
- realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji w czasie jej realizacji oraz przez okres związania celem.

Ponadto Beneficjenci pomocy zobowiązani są m.in. do nabywania dostaw, robót budowlanych i usług związanych z realizacją operacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku gdy przepisy te nie mają zastosowania do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych z zachowaniem zasad równego traktowania oferentów, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Szczegółowe regulacje w zakresie obowiązków Beneficjentów dotyczących stosowania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców zawierać ma m.in. formularz umowy o przyznaniu pomocy.

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie