Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach poddziałania pn. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
 
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stwierdzono, iż poziom skanalizowania obszarów wiejskich w Polsce jest nadal bardzo niski. Niedostateczne wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę wodno-ściekową hamuje rozwój przedsiębiorczości oraz wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców. Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania wpłynie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawę warunków życia. Działanie przyczynia się do realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprzez redukcję ścieków wpisuje się w cele przekrojowe UE w zakresie środowiska i klimatu. Wsparciem zostaną objęte operacje w miejscowościach zlokalizowanych poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
 
Beneficjenci: 
- gmina,
- spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego,
- związek międzygminny.
 
Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Wsparcie dotyczy:
- budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- zakupu i montażu urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
- koszty budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków tj.: oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniana wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, instalacji do osadów ściekowych;
- zakup nowych urządzeń i materiałów oraz usług służących realizacji operacji;
- podatek o towarów i usług (VAT), o którym mowa w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 - w przypadku gdy nie można odzyskać ww. podatku na mocy prawodawstwa krajowego VAT;
- koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (np. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności). - w wysokości max. 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
  
Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc na formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.
   
Pozostałe warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana jeśli:
- operacja realizowana będzie w miejscowości, należącej do:
o  gminy wiejskiej lub
o  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
o  gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
- koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub ja­kiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;
-  suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy;
- okres realizacji operacji nie przekroczy 24 miesięcy - w przypadku operacji 1-etapowej lub 36 miesięcy - w przypadku operacji 2-etapowej od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;
- operacja realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
- inwestycja będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli zostały sporządzone, albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wyma­gane;
- operacja będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji, okreś­lającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;
- inwestycja będzie realizowana poza terenem aglomeracji w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Pra­wo wodne;
- przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z analizą efektywności kosztowej obejmującej co najmniej dwa warianty osiągnięcia celu operacji, uwzględniając ich koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;
- operacja będzie zgodna z przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, a w przy­padku operacji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków - również zgodnie z normami EN 12566;
- realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
- inwestycja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji np. dla planowanej operacji wydano decyzję ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana.

Ponadto Beneficjenci pomocy zobowiązani są m.in. do nabywania dostaw, robót budowlanych i usług związanych z realizacją operacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku gdy przepisy te nie mają zastosowania do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych z zachowaniem zasad równego traktowania oferentów, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Szczegółowe regulacje w zakresie obowiązków Beneficjentów dotyczących stosowania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców zawierać ma m.in. formularz umowy o przyznaniu pomocy.
 
Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" (...) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.