Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

W ramach poddziałania pn. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
 
Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura). Działanie przyczyniać się ma do realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
 
Beneficjenci:
·    gmina;
·    związek międzygminny;
·    powiat;
·    związek powiatów.
 
Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:
Wsparcie dotyczy budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
·    koszty budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni drogi;
·    koszty budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego;
·    koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
·    koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji - w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
·    podatek od towarów i usług (VAT) - jeśli beneficjent nie możne go odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.
 
Ponadto należy zwrócić uwagę, iż koszty kwalifikowalne powinny być m.in.:
·    poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
·    nabyte zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania, z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań;
·    w formie rozliczenia bezgotówkowego;
·    uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo z zastosowaniem do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego.
Naruszenie ww. zasad przez beneficjentów może skutkować brakiem refundacji całości lub części kosztów realizacji operacji.

Rodzaj i poziom pomocy:
Pomoc na formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.
 
Warunki kwalifikowalności:
Pomoc może być przyznana jeśli operacja:
-   będzie realizowana w miejscowości, należącej do:
     -    gminy wiejskiej lub
     -    gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
     -    gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
-    koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe;
-    będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, przy czym termin złożenia wniosku o płatność dla operacji 1-etapowej wynosi maksymalnie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast w przypadku 2-etapowej operacji maksymalnie 36 miesięcy;
-    będzie uwzględniona w dokumencie planistycznym, a także będzie spójna z dokumentem strategicznym;
-    będzie uwzględniona w planie finansowym podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy nie później niż w dniu zawarcia umowy;
 -     suma kosztów kwalifikowalnych operacji nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy;
-     realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem tj. 5 lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta;
 -   będzie łączyć jednostki osadnicze z istniejącą drogą publiczną;
 -    w przypadku gdy koszty kwalifikowalne operacji dotyczą drogi wewnętrznej droga ta w wyniku realizacji inwestycji stanie się drogą publiczną;
 -    nie będzie możliwa do realizacji bez udziału środków publicznych;
 -    spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji.

Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.