Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

W ramach poddziałania pn. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich w Polsce jest brak dobrej jakości dróg. W warunkach utrudnień komunikacyjnych zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców zatrudnienia poza miejscem zamieszkania oraz korzystania z usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura). Działanie przyczyniać się ma do realizacji celu szczegółowego 6B Programu tj. wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Beneficjenci:
·    gmina;
·    związek międzygminny;
·    powiat;
·    związek powiatów.

 

Przedmiot wsparcia oraz koszty kwalifikowalne:

Wsparcie dotyczy budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych lub odcinków tych dróg.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
·    koszty budowy lub przebudowy drogi;
·    koszty budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego;
·    koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;
·    koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji - w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
·    podatek od towarów i usług (VAT) - jeśli beneficjent nie możne go odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż koszty kwalifikowalne powinny być m.in.:
·    poniesione od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.;
·    poniesione z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;
·    uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo z zastosowaniem do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego.
Naruszenie ww. zasad przez beneficjentów może skutkować brakiem refundacji całości lub części kosztów realizacji operacji.

 

Rodzaj i poziom pomocy:

Pomoc na formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 5 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Warunki kwalifikowalności:

Pomoc może być przyznana jeśli operacja:

- będzie realizowana w miejscowości, należącej do:
     -    gminy wiejskiej lub
     -    gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
     -    gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

- koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe;

- będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, przy czym termin złożenia wniosku o płatność dla operacji 1-etapowej wynosi maksymalnie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, natomiast w przypadku 2-etapowej operacji maksymalnie 36 miesięcy, operacja powinna zostać rozliczona do dnia 30 czerwca 2025 r.:

- będzie spójna z dokumentem strategicznym dotyczącym obszaru, na którym jest planowana realizacja operacji, określającym strategię rozwoju oraz obszary lub cele lokalnej polityki rozwoju;

- będzie wynikać z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli zostały sporządzone, albo z decyzji ostatecznej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli uzyskanie takiej decyzji jest wymagane;

- realizowana będzie na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem tj. 5 lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta;

- suma kosztów całkowitych operacji nie przekroczy dwukrotności wysokości pomocy na tę operację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

-  będzie łączyć jednostki osadnicze z istniejącą drogą publiczną;

- w przypadku gdy koszty kwalifikowalne operacji dotyczą drogi wewnętrznej droga ta w wyniku realizacji inwestycji stanie się drogą publiczną;

- nie będzie możliwa do realizacji bez udziału środków publicznych;

- dla operacji wydano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana

- spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji.

 


Na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie