Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

Wniosek musi być przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych.


Wniosek zawiera:
1. nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy
2. adres do korespondencji
3. opis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego zawierający:
– nazwę produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
– rodzaj produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
– charakterystykę produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
– surowce wykorzystywane do produkcji produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
– podstawowe informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
– metodę produkcji.


Do wniosku należy załączyć:

1) streszczenie (do 3000 znaków wraz ze spacjami).

2) oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych dot. wniosku o wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych (LPT)


Wniosek składa się do właściwego miejscowo marszałka województwa, na terenie którego producent jest zameldowany lub jest zarejestrowany zakład. W przypadku, gdy producent jest zameldowany w innym województwie niż zarejestrowany jest zakład produkujący dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, decyzja o wyborze właściwego miejscowo marszałka należy do zgłaszającego.
W sytuacji gdy podział administracyjny nie pokrywa się z krainami czy regionami geograficznymi a dany produkt jest wytwarzany na terytorium dwóch lub więcej województw, nie ma przeszkód prawnych aby produkt o takiej samej nazwie był zgłoszony na Listę produktów tradycyjnych przez kilku marszałków.


Wniosek składa się w formie papierowej i na nośniku elektronicznym (wniosek + zdjęcie). Do wniosku dołącza się kserokopię dokumentów wymienionych w pkt. 8 wniosku oraz zdjęcia. W przypadku gdy nie ma możliwości wykonania odbitek ze względu na wiek lub złą jakość pierwotnego dokumentu, należy przepisać część dokumentu odnoszącą się do produktu i potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Jeżeli wnioskodawca chce, żeby w materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiło się zdjęcie produktu musi wraz z wnioskiem przesłać zdjęcie na nośniku elektronicznym w formacie JPG o podanej poniżej rozdzielczości:
- 099x460px (web 1280) – minimum

- 2198x920px (retina) – zalecane.
W tej sytuacji wnioskodawca jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie dotyczące przekazania praw do zdjęcia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Wnioski dotyczące produktów wytwarzanych na terenie Województwa Łódzkiego należy przesłać pocztą albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Klimatu i Turystyki

Wydział Klimatu i Zasobów Naturalnych
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Wypełniony wniosek należy złożyć w formie papierowej 3 komplety (wniosek+załącznik) i na elektronicznym nośniku informacji, np. płycie CD, pendrive z nagranym wnioskiem i ewentualnie zdjęciem.

 

 

Dokumenty do pobrania: