Opis systemu jakościowego

OPIS SYSTEMU JAKOŚCIOWEGO „JAKOŚĆ TRADYCJA”– SYSTEM DLA NAJLEPSZYCH System jakościowy „Jakość Tradycja” służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.
System stawia na:
- Jakość produktu: do systemu będą przyjmowane wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikające z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną jakość, reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów.
- Kontrolę jakości: producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku jakościowego „Jakość Tradycja” będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku.
- Otwartość Systemu: do systemu organizowanego prze PIPRiL we współpracy ze Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej mogą przystąpić wszyscy rolnicy, producenci rolni, przetwórcy w kraju i za granicą, członkowie Izby i nie należący do niej. Jedynym kryterium przyjęcia do systemu produktu jest jego jakość. - Przejrzystość i identyfikowalność produktu: regulamin określa tryb i zasady korzystania ze znaku. Używający go producenci są zobowiązani do określenia częstotliwości i zakresu kontroli oraz prowadzenia dokumentacji mającej na celu zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu (traceability). Co wyróżniamy:
  • Produkty rolne
  • Środki spożywcze
  • Napoje spirytusowe
Charakterystyki produktów wyróżnianych Znakiem:
1. Surowce naturalne:
- z gospodarstw ekologicznych - gospodarstw o systemie produkcji stosujących Dobrą Praktyką Rolniczą i Dobrą Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO
- surowce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne (Traceability)
2. Produkty muszą charakteryzować się:
- tradycyjnym składem; lub - tradycyjnym sposobem wytwarzania
- szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter - szczególną jakością lub reputacją odróżniającą ją od produktów należących do tej samej kategorii.
- za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się takie, które posiadają co najmniej 50 letni rodowód (dwa pokolenia)
- za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem
Założenia i cele:
  1. Wyróżnianie na rynku produktów wytworzonych z naturalnych surowców
    i produkowanych tradycyjnymi metodami.
  2. Produkty takie posiadają cechy charakterystyczne wymienione powyżej w p.1-2.
  3. Produkty takie są produkowane w sposób umożliwiający monitorowanie pochodzenia surowców użytych do produkcji oraz monitorowanie odbiorców pośrednich produktu.
  4. Nadzór nad procesem produkcji sprawują jednostki certyfikujące akredytowane zgodnie z normą PN-EN 45011 i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zapotrzebowanie rynku: System Jakości Żywności „Jakość Tradycja” w pełni odpowiada wymogom prawa unijnego. System jest otwarty na producentów z kraju i zagranicy i ma szansę przekroczyć granicę naszego kraju oraz być propozycją szczególnie dla krajów sąsiadujących, które w tym samym czasie co Polska stały się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. System ten poprzez wyróżnianie żywności wysokiej jakości z sektora żywności naturalnej z założenia powinien stać się istotnym elementem budowy rynku i wsparcia producentów tego sektora przez wyraźne ich wyróżnienie od produkcji przemysłowej, nie tylko na etapie produkcji podstawowej ale również przetwórstwa. Takie wyróżnienie na rynku unijnym zawsze pozwala na uzyskanie wyższej dochodowości przez producentów.
Funkcjonowanie systemu: Funkcjonowanie systemu „Jakość Tradycja” opiera się o regulamin używania Znaku Jakościowego „Jakość Tradycja”, który to regulamin złożony jest w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, nr akt Z-307821. Decyzją z dnia 12 czerwca 2007r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał system „Jakość Tradycja” za krajowy system jakości żywności.