DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Ogólny opis

Warunki, które należy spełnić:

 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r - Prawo przedsiębiorców. Podmioty prowadzące taką działalność podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
 2. Organem prowadzącym rejestr podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu prowadzącego kursy.
 3. Podmiot prowadzący kursy jest obowiązany spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w tym:
  • 1) posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem;
  • 2) zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy:
   •  -  posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub
   •  - posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
  •  - posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów;
  •   - prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z         zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
 4. Podmiotem prowadzącym kursy może być podmiot:
  • - w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
  • - który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej.
 5. Niekaralność powinna być potwierdzona złożeniem oświadczenia o niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek podmiotu zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszej procedury. Wniosek zawiera następujące dane:
  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
  • zakres prowadzonych kursów;
  • datę i podpis wnioskodawcy.
 2. Oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są kompletne i zgodne z prawdą oraz znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.”

Oświadczenie powinno również zawierać:
imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu;
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
podpis składającego oświadczenie lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 •        3. Oświadczenie o niekaralności - w przypadku osób fizycznych lub członków organu osoby prawnej o następującej treści: Oświadczam, iż nie byłem/nie byłam prawomocnie skazany/skazana za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów”Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 •         4. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.


Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź


Opłaty:

 1. Wysokość opłaty za wpis podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących kursy wynosi 600 zł.
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nr: 95 1240 3073 1111 0010 4297 4463 przelewem
 4. W tytule wpłaty należy wpisać: Opłata za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznychSposób złożenia dokumentów
Osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Osoby udzielające informacji:

Kamila Michałowicz
Departament Infrastruktury
Wydział Transportu Drogowego
Al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 66 33 046

Paweł Długołęcki
Departament Infrastruktury
Wydział Transportu Drogowego
ul. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 66 33 205


Podstawa prawna – wykaz aktów prawnych związanych ze sprawą

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo Przedsiębiorców
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl