DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Ewidencja Egzaminatorów Województwa Łódzkiego posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do do kierowania pojazdami

 
Plan egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym na 2018 rok:
 1. 12 - 13 maja 2018 r.; WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8, 
 2. 26 - 27 maja 2018 r.; WORD Częstochowa, ul. Hallera 1,
 3. 1 - 2 września 2018 r.; WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8,
 4. 15 - 16 września 2018 r.; WORD Częstochowa, ul. Hallera 1, 
We wszystkich terminach przeprowadzane zostaną egzaminy teoretyczne i praktyczne.
Egzamin dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia na kierowanie tramwajem:
13 -  14 październik 2018 r. WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.
W wyżej wymienionym terminie zostanie przeprowadzony egzamin teoretyczny i praktyczny.
Egzaminy w WORD Częstochowa przeprowadzone będą dla osób z województwa: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości organizacyjnych, możliwe będzie odstępstwo od przyjętego podziału terytorialnego.

Uwagi
W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:

 1. dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,
 2. dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
 3. załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
 4. dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
 5. dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,
 kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

Zgodnie z Regulaminem Komisji Weryfikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury wnioski należy składać najpóźniej miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Podstawy Prawne
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Z 2017 r. poz 978 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających sięb o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanychw tych sprawach (Dz. U. 2016 poz.232 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16.01.2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów ( Dz. U. 2014 r., poz. 974 )
 4. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:
 1.   wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 2.   kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
 3.  kopia  informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 4.  kopia zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
 5.   kopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy;
 6.   kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy, lub odpowiednio kopię posiadanego pozwolenia lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat pozwolenia;
 7.  kopia zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
 8.  kopia dowody uiszczenia opłaty za egzamin.
UWAGA!
Oryginały dokumentów, o których mowa w ww. pkt. 2-8, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów przedstawia do wglądu.
Wymagania o których mowa w pkt. 2, nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanych uprawnień.


W przypadku skreślenia z ewidencji egzminatora, który dopuścił sie rażącego naruszenia przepisów z zakresu egzaminowania, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu stała się ostateczna.
Marszałek województwa kieruje egzaminatora, o którym mowa wyżej na egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7ustawy o kierujących pojazxdami, w przypadku jeżeli osoba ta wystąpiła o ponowny wpis  do ewidejcji. Skierowanie mozna wydać po upływie co najmniej 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów stała się osrttateczna.

Opłaty i sposób ich wnoszenia
Opłate za egzamin należy dokonywać na następujące konto:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6, 00 - 928 Warszawa  

Nr rachunku bankowego 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000


tytułem wpłaty: „WORD”-Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów ; egz. teoretyczny kat. ....... , egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy .

Uwaga: do dokumentów należy załączyć kserokopię dowodu wpłaty.

 

            Zakres egzaminu                                                   Opłata egzaminacyjna (w zł)
                         za część teoretyczną                                        za część praktyczną
Prawo jazdy kategorii A                                         100                                                       200
Prawo jazdy kategorii B                                         100                                                       250
Prawo jazdy kategorii C lub D                                         100                                                       300
Pozwolenie                                         100                                                       150
 
Sposób złożenia dokumentów
Osobiście lub drogą pocztową

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Wydział Dróg i Infrastruktury Technicznej
pokój 405
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
 
Osoby udzielające informacji:
 1.   Piotr Janiszewski               042/663-31-71
 2.   Grzegorz Knapiński           042/663-31-70
Postępowanie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu weryfikacyjnego:
 1. Dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 50 zł - tytuł  "wpis do ewidencji egzaminatorów",
  nr rachunku 13 1240 3073 1111 0010 0269 1160.
   
 2. W przypadku konieczności wydania zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach egzaminacyjnych, egzaminator dokonuje dodatkowo opłaty w wysokości 17 zł - tytuł " wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach",
  Urząd Miasta Łodzi, Delegatura Łódź-Śródmieście, nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Tryb odwoławczy w przypadku wydawanych decyzji administracyjnych:
 1. Wpis do ewidencji egzaminatorów;
 2. Odmowa skierowania na egzamin weryfikacyjny:
 3. Skreślenie egzaminatora z listy egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa;
 4. Unieważnienie egzaminu państwowego;
 5. Postanowienia na które przysługuje zażalenie.
Od ww. decyzji i postanowień, służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji/postanowienia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź.
 
Pobierz załącznik:

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl