DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

Ewidencja Egzaminatorów Województwa Łódzkiego posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie na kierowanie tramwajem odbędą się w:

1. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, w dniach:

 • 11 – 12 maja 2019 r.
 • 31 sierpnia – 1 września 2019 r.

2. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie, ul. Hallera 1, w dniach:

 • 18 – 19 maja 2019 r.
 • 14 – 15 września 2019 r.

3. Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, w dniach:

 • 5 – 6 października 2019 r.

W miejscach i terminach określonych w pkt 1 i 2 powyżej, przeprowadzone będą: egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (części: teoretyczna i praktyczna) oraz egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób obiegających się o uprawnienie na kierowanie tramwajem (część teoretyczna).

Egzaminy weryfikacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, w terminach wskazanych w pkt 1 powyżej, przeprowadzone będą dla kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Egzaminy weryfikacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie w terminach wskazanych w pkt 2 powyżej przeprowadzone będą dla kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego.

W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości organizacyjnych, dopuszcza się możliwość przystąpienia do egzaminu przez kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z województw innych niż przypisane do danego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Egzaminy weryfikacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, w terminie wskazanym w pkt 3 powyżej, przeprowadzone będą wyłącznie dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienie na kierowanie tramwajem (części: teoretyczna i praktyczna).
UWAGA:

 1. zamiast egzaminów weryfikacyjnych w dniach 14 - 15 września 2019 r. w WORD w Częstochowie, ul. Hallera 1, egzaminy odbędą się w dniach 25 - 27 października 2019 r. w tym ośrodku;
 2. zamiast egzaminów weryfikacyjnych w dniach 5 - 6 października 2019 r. w WORD w Warszawie, ul. Odlewiczna 8, egzaminy odbędą się w dniach 16 - 17 listopada 2019 r. w tym ośrodku.
W miejscu i terminie określonym w pkt 1 powyżej, przeprowadzone będą egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowycm (część teoretyczna i praktyczna) oraz egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania tramwajem (część teoretyczna).
Egzaminy weryfikacyjne w WORD w Częstochowie, w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej, przeprowadzane będą dla kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego
W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości organizacyjnych, dopuszcza się możliwość przystąpienia do egzaminów przez kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów z województw innych niz wskazane powyżej.


Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień egzaminatorów (Dz. U. 2014 poz. 974)
na konto:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego 
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

tytuł wpłaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy. 

W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:

 • dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami, dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
 • załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
 • dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
 • dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,  

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

            Zakres egzaminu                                                   Opłata egzaminacyjna (w zł)
                         za część teoretyczną                                        za część praktyczną
Prawo jazdy kategorii A                                         100                                                       200
Prawo jazdy kategorii B                                         100                                                       250
Prawo jazdy kategorii C lub D                                         100                                                       300
Pozwolenie                                         100                                                       150
 
Sposób złożenia dokumentów
Osobiście lub drogą pocztową

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Wydział Dróg i Infrastruktury Technicznej
pokój 405
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
 
Osoby udzielające informacji:
 1.   Piotr Janiszewski               042/663-31-71
 2.   Grzegorz Knapiński           042/663-31-70
 3.   Tomasz Zach                      042/663-31-70
Postępowanie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu weryfikacyjnego:
 1. Dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 50 zł - tytuł  "wpis do ewidencji egzaminatorów",
  nr rachunku 13 1240 3073 1111 0010 0269 1160.
   
 2. W przypadku konieczności wydania zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach egzaminacyjnych, egzaminator dokonuje dodatkowo opłaty w wysokości 17 zł - tytuł " wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach",
  Urząd Miasta Łodzi, Delegatura Łódź-Śródmieście, nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Tryb odwoławczy w przypadku wydawanych decyzji administracyjnych:
 1. Wpis do ewidencji egzaminatorów;
 2. Odmowa skierowania na egzamin weryfikacyjny;
 3. Odmowa unieważnienia egzaminu państowego na prawo jazdy;
 4. Skreślenie egzaminatora z listy egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa;
 5. Unieważnienie egzaminu państwowego;
 6. Postanowienia na które przysługuje zażalenie.
Od ww. decyzji i postanowień, służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji/postanowienia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź.
 
Pobierz załącznik:

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl