DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Ewidencja Egzaminatorów Województwa Łódzkiego posiadających uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Komisja Weryfikacyjna do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających
się o uprawnienie do kierowania tramwajem, zwana dalej „Komisją Weryfikacyjną”, informuje, że w związku
ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz z ostrzeżeniami o możliwej tzw. „drugiej fali zachorowań” jesienią br., zmianie uległ plan
egzaminów weryfikacyjnych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania
tramwajem, zwanych dalej „egzaminami weryfikacyjnymi”, na rok 2020. Zmiany te polegają na:
- wyznaczeniu nowych terminów sesji egzaminacyjnych (w miejsce uprzednio odwołanych);
- zmianie terminu sesji egzaminacyjnej dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się
o uprawnienie do kierowania tramwajem.

Uwzględniając dotychczas dokonane zmiany w/w planu, egzaminy weryfikacyjne będą miały miejsce w:
1) Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach:
a) 24 – 26 lipca 2020 r.,
b) 4 – 6 września 2020 r.
- dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdem silnikowym (części: teoretyczna i praktyczna) oraz egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów
na egzaminatorów i egzaminatorów osób obiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem
(część teoretyczna), z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego,
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;

2) Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie, ul. Hallera 1, w dniach:
a) 31 lipca – 2 sierpnia 2020 r.,
b) 18 – 20 września 2020 r.;
- dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdem silnikowym (części: teoretyczna i praktyczna) oraz egzaminy weryfikacyjne dla kandydatów
na egzaminatorów i egzaminatorów osób obiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem
(część teoretyczna), z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego,
podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego.

3) Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, w dniach 26 – 27 września
2020 r. - dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania
tramwajem (części: teoretyczna i praktyczna)

W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości organizacyjnych, dopuszcza się możliwość wyznaczenia terminu egzaminu weryfikacyjnego dla kandydata na egzaminatora lub egzaminatora
z województwa innego niż przypisane do danego ośrodka ruchu drogowego.

Wyznaczenie dla kandydata na egzaminatora lub egzaminatora terminu egzaminu weryfikacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, o której mowa w pkt 1 uniemożliwi wyznaczenie mu terminu egzaminu weryfikacyjnego podczas sesji egzaminacyjnej, o której mowa w pkt 2 i na odwrót.

Egzaminy weryfikacyjne w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku, w terminie wskazanym w pkt 3, przeprowadzone będą wyłącznie dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem (części: teoretyczna i praktyczna).

UWAGA:

Jednocześnie Komisja Weryfikacyjna informuje, iż podczas egzaminów obowiązywać będą ograniczenia i obowiązki zw. z epidemią
COVID-19, w szczególności obowiązek noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Bardziej
szczegółowe zasady w tym zakresie zostaną przedstawione w pismach informujących o wyznaczonych
terminach egzaminów weryfikacyjnych dla poszczególnych kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

Egzaminatorzy i kandydaci na egzaminatorów przystępujący do egzaminu powinni dokonać opłat za egzamin w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień egzaminatorów (Dz. U. 2014 poz. 974)
na konto:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego 
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000

tytuł wpłaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy. 

W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:

 • dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami, dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
 • załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
 • dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
 • dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,  

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

            Zakres egzaminu                                                   Opłata egzaminacyjna (w zł)
                         za część teoretyczną                                        za część praktyczną
Prawo jazdy kategorii A                                         100                                                       200
Prawo jazdy kategorii B                                         100                                                       250
Prawo jazdy kategorii C lub D                                         100                                                       300
Pozwolenie                                         100                                                       150
 
Sposób złożenia dokumentów
Osobiście lub drogą pocztową.

UWAGA;

W związku z zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju dokumenty w chwili obecnej mogą być dostarczane wyłącznie drogą pocztową.

Dokumenty, wyłącznie oryginały, wymienione w § 50 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1206), należy przesłać na poniższy adres.

Oryginały przesłanych dokumentów, po weryfikacji, zostaną odesłane pocztą zwrotną zawierająca zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W przypadku prawa jazdy istnieje możliwość przesłania kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Istnieje także możliwość przedstawienie dokumentu do wglądu po telefonicznym uzgodnieniu procedury z jedną z nw. osób.

Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów jest do pobrania na niniejszej stronie.Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury
Wydział Dróg i Infrastruktury Technicznej
pokój 405
al. Piłsudskiego 12
90-051 Łódź
 
Osoby udzielające informacji:
 1.   Piotr Janiszewski               042/663-31-71; poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2.   Grzegorz Knapiński           042/663-31-70; poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3.   Tomasz Zach                      042/663-31-70; poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Postępowanie po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu weryfikacyjnego:
 1. Dokonanie wpłaty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 50 zł - tytuł  "wpis do ewidencji egzaminatorów",
  nr rachunku 13 1240 3073 1111 0010 0269 1160.
   
 2. W przypadku konieczności wydania zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach egzaminacyjnych, egzaminator dokonuje dodatkowo opłaty w wysokości 17 zł - tytuł " wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach",
  Urząd Miasta Łodzi, Delegatura Łódź-Śródmieście, nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Tryb odwoławczy w przypadku wydawanych decyzji administracyjnych:
 1. Wpis do ewidencji egzaminatorów;
 2. Odmowa skierowania na egzamin weryfikacyjny;
 3. Odmowa unieważnienia egzaminu państowego na prawo jazdy;
 4. Skreślenie egzaminatora z listy egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa;
 5. Unieważnienie egzaminu państwowego;
 6. Postanowienia na które przysługuje zażalenie.
Od ww. decyzji i postanowień, służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji/postanowienia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź.
 
Pobierz załącznik:

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl