logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051 Łódź, al.Piłsudskiego 8.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu pn. Introducing service innovation into product-based manufacturing companies” – THINGS+ (Wprowadzenie innowacyjnych usług w przedsiębiorstwach produkcyjnych opartych na produktach) realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa, Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji aby zwiększyć konkurencyjność Europy Środkowej, na podstawie:

a) umowy w przypadku zatrudnionych ekspertów – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
b) umowy w przypadku MŚP biorących udział w pilotażu – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
c) dobrowolnie wyrażonej zgody w przypadku ankietowanych oraz podmiotów biorących udział w naborach, przetargach itp. na podstawie przekazania imiennych ankiet, formularzy – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej THINGS+:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/THINGS-.html
4) Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa, w tym organy podatkowe,
b) upoważnieni przez Administratora danych eksperci biorący udział w projekcie oraz osoby lub podmioty realizujące działania informacyjno-promocyjne,
c) podmioty certyfikujące wydatki ponoszone w ramach projektu,
d) lider oraz partnerzy projektu THINGS+,
e) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję,
f) dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) W przypadku danych przetwarzanych w związku z realizacją umowy dane będą przechowywane przez okres 5 lat od zamknięcia roku podatkowego, a następnie zostaną zarchiwizowane (przechowywanie wieczyste). W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzanie do czasu cofnięcia zgody.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku wystąpienia przesłanek określonych  w art. 17 i 18 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9) Podanie danych osobowych w przypadku:

a) osób, o których mowa w pkt 3 lit. a i b) jest warunkiem zawarcia umowy.
b) osób, o których mowa w pkt 3 lit. c) jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje nierozpatrzeniem ankiet, formularzy.

10) Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl