DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE BDO

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został głoszony konkurs z działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Nabór wniosków trwa od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielone będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
  • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Projekty muszą koncentrować się na działaniach szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych.
Projekty mają być skierowane do osób fizycznych (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadających kompetencji cyfrowych lub chcących rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm), która w realizację projektu będzie mogła zaangażować również:

  • JST na poziomie gminy, w formie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 lit. a) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, zgodnie
    z zawartym z organizacją pozarządową porozumieniem;
  • inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
    w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu może stanowić maksymalnie 93% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć
37,2 mln PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum
7% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 5 mln PLN.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu oraz dokumentacja konkursowa dostępna są na stronie internetowej:
http://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-polska-cyfrowa-3-1/nabor-wnioskow-popc-3-1-2/

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl