Trzeci otwarty konkurs ofert w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

czwartek, 14 grudnia 2023

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych   z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok, mających na celu upowszechnianie folkloru związanego z województwem łódzkim oraz upowszechnianie kultury w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

Podmiotami  uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia);
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu witkac.pl;
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie –  770 000 zł;
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji – 40 000 zł;
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 05 stycznia 2024 r. do godziny 23:59:59;
 • do 12 stycznia 2024 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl;
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 29 marca 2024 r.;
 • od kiedy można realizować zadania - od 01 kwietnia 2024 r. (do 31 grudnia 2024 r.).

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursach i wypełniając ofertę:

 • w sekcji VI. oferty „Inne informacje” należy wskazać w jaki sposób w ramach realizacji zadania publicznego zapewniona będzie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (przykładowy zapis: „W ramach zadania zobowiązujemy się do zapewnienia jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). W indywidualnych przypadkach, gdy ze względów technicznych lub prawnych zapewnienie dostępności, o której mowa w art. 6 jest niemożliwe, zobowiązujemy się do zapewniania dostępu alternatywnego zgodnie z art. 7);
 • można złożyć tylko jedną ofertę w konkursie (dopuszcza się możliwość złożenia więcej niż 1 oferty przez podmioty posiadające, utworzone zgodnie z prawem i aktami założycielskimi, filie, oddziały, hufce, koła i inne jednostki terenowe, przy czym środki z dotacji winny być przeznaczone na wykonanie zadania przez jednostkę terenową);
 • w punkcie III.6. oferty należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.