Menu

Organizacje pozarządowe

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert w ramach BOWŁ

W dniu 03 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 489/18 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, przyznając dotacje na realizację zadań w tym konkursie.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że przekazanie przyznanych dotacji nastąpi na podstawie umów, które Województwo Łódzkie zawrze ze zwycięskimi podmiotami.
 
Wyniki konkursu:
Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie ofert w ramach BOWŁ

Data publikacji: 03.04.2018 r.      

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert w ramach BOWŁ

W dniu 03 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 490/18 rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, przyznając dotacje na realizację zadań w tym konkursie.
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że przekazanie przyznanych dotacji nastąpi na podstawie umów, które Województwo Łódzkie zawrze ze zwycięskimi podmiotami.
 
Wyniki konkursu:
Lista ofert, które otrzymały dotację w drugim otwartym konkursie ofert w ramach BOWŁ
Lista ofert, które nie otrzymały dotacji w drugim otwartym konkursie ofert w ramach BOWŁ
Lista oferty zawierających błędy formalne, które nie były oceniane pod względem merytorycznym w drugim otwartym konkursie ofert w ramach BOWŁ

Data publikacji: 03.04.2018 r.      

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W dniu 06 marca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 301/18 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert oraz przyznał dotacje na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
Podmioty, którym przyznano dotację, są zobowiązane do skorygowania kosztorysu (punkt  IV.8. – Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018 i punkt IV.9. –  Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego) jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny nie może się zmniejszyć). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. najpóźniej w dniu 27 marca 2018 r. do godziny 16.00) w portalu www.witkac.pl.
Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, aktualny kosztorys należy wydrukować z portalu (można go odnaleźć w „historii oferty” przy jej aktualnej wersji pod polem „kosztorys”), podpisać przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8.
 
W ramach korekty:
-      niedopuszczalne jest zmniejszenie zaoferowanego wkładu własnego;
-      nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np. w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
-      wkład własny może ulec zwiększeniu, jednak nie jest to obligatoryjne;
-      można usunąć jakąś pozycję z kosztorysu, jednak nie może to być wydatek kluczowy dla zrealizowania zadania (np. w przypadku organizacji imprezy plenerowej na scenie, nie jest dopuszczalne usunięcie kosztów wynajmu sceny).

Wyniki konkursu: 
  1. Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
  2. Lista ofert, które nie otrzymały dotacji w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
  3. Lista ofert zawierających błędy formalne, które nie były oceniane pod względem merytorycznym
Data publikacji: 06.03.2018 r.      

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018


W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.
Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 07.03.2018 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.22) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 97 43).
 
Data publikacji: 28 lutego 2018 r.
Lista podmiotów wzywanych do poprawienia błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018
Lp. Numer oferty Nazwa oferenta (gmina, powiat) Tytuł zadania Błędy formalno-merytoryczne wymagające uzupełnienia Błędy formalno-rachunkowe wymagające uzupełnienia
1 1/2018 STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - KULTURALNE "IMPET"
(Łęczyca, łęczycki)
Kultura łączy pokolenia - łódzkie bez barier - w ofercie nie wskazano, że w ramach zadania zostanie opracowany szczegółowy regulamin rekrutacji uczestników - nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w pozycjach: I.4 i I.5 oraz II.1 - II.4 kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018
2 2/2018 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI ŁOWICKIEJ ŁOWICKIE.PL
(Łowicz, łowicki)
 Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki - brak podpisu skarbnika Stowarzyszenia na potwierdzeniu złożenia oferty ok
3 3/2018 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY ALEKSANDRÓW "JESTEŚMY RAZEM"
(Aleksandrów, piotrkowski)
Folk - Festiwal - oferent nie zamieścił dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego (pkt IV.5. oferty) - nieprawidłowa liczba jednostek i koszt jednostkowy w poz. I.4. kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018
4 4/2018 UNIEJOWSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI
(Uniejów, poddębicki)
SPLĄTANI MIŁOŚCIĄ DO MUZYKI ok - nieprawidłowa nazwa rodzaju miary  w poz. I.14. kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018
5 5/2018 FUNDACJA "W TWOJEJ SPRAWIE"
(Łódź, Łódź)
 Spłatani miłością do muzyki - w punkcie I.3. oferty wpisano błędny tytuł zadania publicznego, niezgodny z opisanym w punkcie I ogłoszenia
- w ramach zadania przewidziano zbyt małą liczbę koszulek dla uczestników zadania (zamiast 120 - 2 x 60 szt., zaproponowano 60 - 2 x 30 szt.)
ok
 
Lista ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, które zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym
Lp. Numer oferty Nazwa oferenta (gmina, powiat) Tytuł zadania Rodzaj błędu dyskwalifikującego ofertę
1 6/2018 ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE
(Łódź, Łódź)
Sztuka bez granic - oferta nie odpowiada rodzajowi zadania wskazanemu w ogłoszeniu konkursowym - "Kultura łączy pokolenia - łódzkie bez barier"
 

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018


W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiegoz zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.
Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 07.03.2018 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.22) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 97 43).
 
Data publikacji: 28 lutego 2018 r.
Lista podmiotów wzywanych do poprawienia błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018
Lp. Numer oferty Nazwa oferenta (gmina, powiat) Tytuł zadania Błędy formalno-merytoryczne wymagające uzupełnienia Błędy formalno-rachunkowe wymagające uzupełnienia
1 1/2018 FUNDACJA IM.MIKOŁAJA Z RADOMIA
(M. Radom, M. Radom)
LETNI FESTIWAL W KOLEGIACIE WOLBORSKIEJ - w ofercie brak informacji o promocji festiwalu w wybranej lokalnej stacji radiowej
- brak podpisu drugiego członka zarządu Fundacji na potwierdzeniu złożenia oferty
- nieprawidłowa nazwa kosztu w poz. I.1. - I.5. kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018
2 4/2018 STOWARZYSZENIE "DOLINA KRZEMIONKI"
(Czerniewice, tomaszowski)
Podróż w czasie – rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną (1656) ok - nieprawidłowa nazwa rodzaju miary w poz. I.1. - I.9. kalkulacji przewidywanych kosztów na rok 2018
 
Lista ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym
Lp. Numer oferty Nazwa oferenta (gmina, powiat) Tytuł zadania
1. 2/2018 STOWARZYSZENIE WIRTUOZ
(Wolbórz, piotrkowski)
,,Promocja czytelnictwa i bibliotek”
2. 3/2018 STOWARZYSZENIE "POŚWIĘTNE-NAKRĘCONA GMINA"
(Poświętne, opoczyński)
Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko
 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.


W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań:
1.   „Splątani miłością do muzyki”,
2.    „Folk – Festiwal”,
3.   „Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki”,
4.    „Kultura łączy pokolenia – łódzkie bez barier”.


Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Karta oceny formalnej
3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 23 stycznia 2018 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie – 463 150,00zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
1.   240 649,75 zł dla zadania 1 – „Splątani miłością do muzyki”,
2.   147 930 zł dla zadania 2 – „Folk – Festiwal”,
3.   59 500 zł dla zadania 3 – „Podtrzymanie świadomości kulturowej mieszkańców poprzez przybliżenie sylwetki zespołu oraz twórców ludowych kultywujących folklor łowicki”,
4.   110 000 zł dla zadania 4 – „Kultura łączy pokolenia – łódzkie bez barier”.
-      W ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie powinien być wykazywany).
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 14 lutego 2018 r.
-      do 16 lutego 2018 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2018.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 4 zadań:
1.   „Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko”;
2.   „Podróż w czasie – rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną (1656)”;
3.   „Promocja czytelnictwa i bibliotek”
4.   „Letni festiwal w Kolegiacie Wolborskiej”


Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Karta oceny formalnej
3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 23 stycznia 2018 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 463 150,00zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
1.   268 000 zł dla zadania 1. – „Promocja województwa poprzez plenerowe spotkania z kulturą i historią w gminie Poświętne i nie tylko”,
2.   120 000 zł dla zadania 2. – „Podróż w czasie – rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną (1656)”,
3.   59 000 zł dla zadania 3. – „Promocja czytelnictwa i bibliotek”,
4.   16 150 zł dla zadania 4. – „Letni festiwal w Kolegiacie Wolborskiej”
-      w ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie powinien być wykazywany).
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 14 lutego 2018 r.
-      do 16 lutego 2018 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć zgodę właściciela terenu na organizację zadania w miejscu wskazanym w punkcie I ogłoszenia
-      od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.
Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl w terminie do 23.01.2018 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.27) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewska (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 97 43).
 
Data publikacji: 16 stycznia 2018 r.
 
Do pobrania:
1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy
2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym
3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym

Spotkanie informacyjne - prezentacja ze spotkania

W dniu 01.12.2017 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Poniżej Departament Kultury i Edukacji publikuje prezentację z ww. spotkania.

Data publikacji: 01.12.2017 r.

Otwarty konkurs ofert - spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, Departament Kultury i Edukacji ma przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu.
Spotkanie, które odbędzie się w dniu 01.12.2017 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 104), poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę otwartych konkursów ofert.
W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartym konkursie ofert (termin składania ofert, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki), a także zasady finansowania planowanych przedsięwzięć oraz obsługi portalu witkac.pl.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.11.2017 r.
Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc na sali, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje na temat planowanego spotkania, jak i samego konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 291 97 43.

Do pobrania:
Formularz uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 01.12.2017 r.

Data publikacji: 21.11.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:
-      organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
-      prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
-      organizowanie przedsięwzięć kulturalnych eksplorujących i interpretujących ideę „niepodległości” w kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Karta oceny formalnej
3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 21 listopada 2017 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 600 000 zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
-      wymagany wkład własny - 10% wnioskowanej kwoty dotacji (wkład finansowy – minimum 8% wnioskowanej kwoty dotacji)
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 18 grudnia 2017 r.
-      do 21 grudnia 2017 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 31 marca 2018 r.
-      od kiedy można realizować zadania - od 15 kwietnia 2018 r. (do 31 grudnia 2018r.)
 
Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      należy opisać w punkcie IV.10. warunki pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość tych świadczeń, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane są opłaty)
-      należy opisać w punkcie IV.12. sposób wyceny wkładu osobowego z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane jest zaangażowanie wolontariuszy)
-      należy opisać w punkcie IV.13. zasady i sposób wykorzystania wkładu rzeczowego oraz sposób jego wyceny z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli wkładem własnym ma być wkład rzeczowy)

Wcześniejsze informacje zostały przeniesione do archiwum

Zarząd Województwa Łódzkiego

Popra

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl