Organizacje pozarządowe

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W dniu 08 września 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 910/20 rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:

 • - pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”

Wraz z aktualizacją pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy (jeśli dotyczy) odpowiednio skorygować:

 • - pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2020”,
 • - pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”
 • - pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”
 • - pkt IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

a) wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet samorządu województwa, o których mowa w ofercie w pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,

b) wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ofercie w pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

Zgodnie z zapisem punktu III.14.1)b) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać
w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, tj. najpóźniej w dniu 23 września 2020 r. do godziny 16.00.

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy:

 • - wydrukować potwierdzenie złożenia aktualizacji i w terminie 5 dni od dnia jej dokonania
  w portalu witkac.pl, złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia aktualizacji decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

W ramach korekty:

 • - nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np.
  w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
 • - wkład własny może ulec zwiększeniu.

Wyniki konkursu:
 
Uchwała Nr 910/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08 września 2020 r. (pdf)

Uchwała Nr 910/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 08 września 2020 r. (rtf)

Data publikacji: 09 września 2020 r.


Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych. Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl i/lub na potwierdzeniu złożenia oferty w terminie do 14.08.2020 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.26) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewską (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 98 25). 
 

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:

-        organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;

-         prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;

-         popularyzację wiedzy na temat życia i działalności Św. Jana Pawła II z okazji Roku Papieskiego 2020;

-         zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat okoliczności, przebiegu i znaczenia Bitwy Warszawskiej 1920 roku w jej setną rocznicę.

 

Do pobrania:

1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert

2.   Karta oceny formalnej

3.   Karta oceny merytorycznej

 

Data publikacji: 09 lipca 2020 r.

 

Najważniejsze informacje o konkursie:

-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl

-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 400 000 zł

-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł

-      wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)

-      do kiedy trwa nabór ofert - do 31 lipca 2020 r. do godziny 16.00

-      do 05 sierpnia 2020 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl

-      kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 14 września 2020 r.

-      od kiedy można realizować zadania - od 15 września 2020 r. (do 31 grudnia 2020 r.)

-      w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:

-      można złożyć tylko jedną ofertę

-      w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego

-      w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych

-      w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

 


 

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W dniu 26 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 613/20 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:

-         pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”

Wraz z aktualizacją pkt V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” należy (jeśli dotyczy) odpowiednio skorygować:

-         pkt III.4 oferty „Plan i harmonogram działań na rok 2020”,

-         pkt III.5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania”

-         pkt III.6 oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”

-         pkt IV.2 oferty „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:

a)   wysokość zaoferowanego wkładu finansowego ogółem z innych źródeł niż budżet samorządu województwa, o których mowa w ofercie w pkt V.B „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.1 oraz 4, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do kosztów całości zadania nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,

b) wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego niefinansowego w postaci wkładu osobowego oraz wkładu rzeczowego, o których mowa w ofercie w pkt. V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” wiersz 3.2 w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana (jeśli dotyczy).

Zgodnie z zapisem punktu III.14.1) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać
w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
o rozstrzygnięciu konkursu (tj. najpóźniej w dniu 14 lipca 2020 r. do godziny 16.00).

Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy:

-         wydrukować potwierdzenie złożenia aktualizacji i w terminie 5 dni od dnia jej dokonania
w portalu www.witkac.pl, złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8. O terminie złożenia potwierdzenia złożenia aktualizacji decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (niezależnie od daty stempla pocztowego). Potwierdzenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

W ramach korekty:

-         nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np.
w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);

-         wkład własny może ulec zwiększeniu.

Wyniki konkursu:
 
Uchwała Nr 613/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

Data publikacji: 30.06.2020 r.


Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.

Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl i/lub na potwierdzeniu złożenia oferty (jeżeli błąd dotyczy potwierdzenia) w terminie do 04.03.2020 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.27) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewska (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 98 25).

Data publikacji: 26 lutego 2020 r.

Do pobrania:

1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy

2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym

3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym

4. Lista ofert do poprawy, pozytywnych, negatywnych - dokument RTF


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:
 1. organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
 2. prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury;
 3. popularyzację wiedzy na temat życia i działalności Św. Jana Pawła II z okazji Roku Papieskiego 2020;
 4. zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat okoliczności, przebiegu i znaczenia Bitwy Warszawskiej 1920 roku w jej setną rocznicę.
Do pobrania:
 1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 2. Karta oceny formalnej
 3. Karta oceny merytorycznej
Data publikacji: 23 grudnia 2019 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
 • - wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
 • - suma środków do rozdysponowania w konkursie - 600 000 zł
 • - maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
 • - wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 • - do kiedy trwa nabór ofert - do 31 stycznia 2020 r. do godziny 16.00
 • - do 05 lutego 2020 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • - kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 30 kwietnia 2020 r.
 • - od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2020 r. (do 31 grudnia 2020 r.)
 • - w przypadku otrzymania dotacji w kwocie  niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:
 • - można złożyć tylko jedną ofertę
 • - w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 • - w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 • - w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

Rozstrzygnięcie drugiego otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 476/19 rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
Podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:
-      punkt  IV.8. oferty – Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2019
-      punkt IV.9. oferty –  Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego,
a w przypadku wykorzystania wkładu:
-      osobowego – punkt IV.12. oferty (Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego),
-      rzeczowego – punkt IV.13. oferty (Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego).

W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:
a)   wysokość zaoferowanego wkładu ze środków finansowych ogółem – źródeł innych niż budżet samorządu województwa, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,
b)   wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego w postaci wkładu osobowego w zakresie adekwatnym do zmniejszenia/wynikającym ze zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, spowodowanego udzieleniem/przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowano (jeśli dotyczy),
c)   wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego w postaci wkładu rzeczowego w zakresie adekwatnym do zmniejszenia/wynikającym ze zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, spowodowanego udzieleniem/przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowano (jeśli dotyczy).
Zmniejszenia, o których mowa w punktach a)-c), nie mogą wpływać na osiągnięcie zakładanych celów realizacji zadania, określonych w ofercie.
Jeżeli w wyniku aktualizacji kosztorysu ulegnie zmianie harmonogram i/lub poszczególne działania w ramach zadania, należy odpowiednio skorygować harmonogram (punkt IV. 7. oferty) i opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (punkt IV.6. oferty). 
 
Zgodnie z zapisem punktu III.12.1) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. najpóźniej w dniu 06 maja 2019 r. do godziny 16.00) w portalu www.witkac.pl.
 
Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy wydrukować z portalu:
-      aktualny kosztorys (można go odnaleźć w „historii oferty” przy jej aktualnej wersji pod polem „kosztorys”),
-      harmonogram i opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, jeżeli zmieniano te punkty oferty (można je odnaleźć w „historii oferty” przy jej aktualnej wersji pod polem „harmonogram”)
Wydrukowane dokumenty trzeba podpisać przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8.
 
W ramach korekty:
-      nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np. w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
-      wkład własny może ulec zwiększeniu;
-      można usunąć jakąś pozycję z kosztorysu, jednak nie może to być wydatek kluczowy dla zrealizowania zadania (np. w przypadku organizacji imprezy plenerowej na scenie, nie jest dopuszczalne usunięcie kosztów wynajmu sceny).
 
Wyniki konkursu:
 
Lista ofert, które otrzymały dotację w drugim otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
Lista ofert, które nie otrzymały dotacji w drugim otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
Lista oferty zawierających błędy formalne, które nie były oceniane pod względem merytorycznym
Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym

Data publikacji: 15.04.2019 r.

Rozstrzygnięcie pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku


W dniu 02 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 429/19 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
Podmioty, którym przyznano dotację są zobowiązane do przedłożenia aktualizacji kosztorysu:
-      punkt  IV.8. oferty – Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2019
-      punkt IV.9. oferty –  Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego,
a w przypadku wykorzystania wkładu:
-      osobowego – punkt IV.12. oferty (Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego),
-      rzeczowego – punkt IV.13. oferty (Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego).
W ramach aktualizacji kosztorysu oferent (oferenci) może (mogą) zmniejszyć:
a)   wysokość zaoferowanego wkładu ze środków finansowych ogółem – źródeł innych niż budżet samorządu województwa, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji nie może być mniejszy niż ten zawarty w ofercie,
b)   wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego w postaci wkładu osobowego w zakresie adekwatnym do zmniejszenia/wynikającym ze zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, spowodowanego udzieleniem/przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowano (jeśli dotyczy),
c)   wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego w postaci wkładu rzeczowego w zakresie adekwatnym do zmniejszenia/wynikającym ze zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, spowodowanego udzieleniem/przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowano (jeśli dotyczy).
Zmniejszenia, o których mowa w punktach a)-c), nie mogą wpływać na osiągnięcie zakładanych celów realizacji zadania, określonych w ofercie.
Jeżeli w wyniku aktualizacji kosztorysu ulegnie zmianie harmonogram i/lub poszczególne działania w ramach zadania, należy odpowiednio skorygować harmonogram (punkt IV. 7. oferty) i opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (punkt IV.6. oferty). 
 
Zgodnie z zapisem punktu III.12.1) ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2019 r. do godziny 16.00) w portalu www.witkac.pl.
 
Po dokonaniu korekty w portalu witkac.pl, należy wydrukować z portalu:
-      aktualny kosztorys (można go odnaleźć w „historii oferty” przy jej aktualnej wersji pod polem „kosztorys”),
-      harmonogram i opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, jeżeli zmieniano te punkty oferty (można je odnaleźć w „historii oferty” przy jej aktualnej wersji pod polem „harmonogram”)
Wydrukowane dokumenty trzeba podpisać przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8.
 
W ramach korekty:
-      nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np.
w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
-      wkład własny może ulec zwiększeniu;
-      można usunąć jakąś pozycję z kosztorysu, jednak nie może to być wydatek kluczowy dla zrealizowania zadania (np. w przypadku organizacji imprezy plenerowej na scenie, nie jest dopuszczalne usunięcie kosztów wynajmu sceny).
 
Wyniki konkursu:
 
Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
Lista ofert, które nie otrzymały dotacji w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
Lista oferty zawierających błędy formalne, które nie były oceniane pod względem merytorycznym

Data publikacji: 03.04.2019 r.

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku


W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.
Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl i/lub na potwierdzeniu złożenia oferty (jeżeli błąd dotyczy potwierdzenia) w terminie do 19.02.2019 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.26) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewska (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 97 43).
 
Data publikacji: 12 lutego 2019 r.
 
Do pobrania:
1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy
2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym
3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu oceny formalnej ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.
Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl i/lub na potwierdzeniu złożenia oferty (jeżeli błąd dotyczy potwierdzenia) w terminie do 19.02.2019 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.26) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewska (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 97 43).
 
Data publikacji: 12 lutego 2019 r.
 
Do pobrania:
1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy
2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym
3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019.
 
W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie jednego z 8 zadań:
 
1.„Rawska Korona Spotkań z Kulturą –  bogactwo województwa łódzkiego”,
2.„Muzyka wielu kultur – spotkanie ze słowiańską gwiazdą”,
3.„Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych”,
4.„Łęczyckie spotkania teatralne”,
5.„WIDOWISKO HISTORYCZNE – Bitwa o Tomaszów Mazowiecki styczeń 1945r.”,
6.„Ślady tamtych dni – piknik militarny w Wolborzu”,
7.„Taniec łączy pokolenia”,
8.„Janko Plastykant – poszukiwanie talentów plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców województwa”.
 
Do pobrania:
 
 
Data publikacji: 07 lutego 2019 r.
 

Najważniejsze informacje o konkursie:
 
- wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
- można złożyć tylko jedną ofertę
- zadania proponowane do dofinansowania powinny być zgodne z założeniami merytorycznymi przedstawionymi w ogłoszeniu konkursowym
- suma środków do rozdysponowania w konkursie – 812 750,00zł
- maksymalna kwota wnioskowanej dotacji jest zależna od zadania:
1.345 100 zł dla zadania I.1. – „Rawska Korona Spotkań z Kulturą –  bogactwo województwa łódzkiego”,
2.165 500 zł dla zadania I.2. – „Muzyka wielu kultur – spotkanie ze słowiańską gwiazdą”,
3.18 500 zł dla zadania I.3. – „Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych”,
4.51 000 zł dla zadania I.4. – „Łęczyckie spotkania teatralne”,
5.11 000 zł dla zadania I.5. – „WIDOWISKO HISTORYCZNE – Bitwa o Tomaszów Mazowiecki styczeń 1945r.”,
6.24 850 zł dla zadania I.6. – „Ślady tamtych dni – piknik militarny w Wolborzu”,
7.125 700 zł dla zadania I.7. – „Taniec łączy pokolenia”,
8.71 100 zł dla zadania I.8. – „Janko Plastykant – poszukiwanie talentów plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców województwa”.
- W ramach niniejszego konkursu przewiduje się powierzenie realizacji zadań, co oznacza, że całość kosztów realizacji zadania zostanie sfinansowana z przyznanej dotacji (wkład własny nie jest wymagany i nie może być wykazywany).
- do kiedy trwa nabór ofert - do 28 lutego 2019 r. do godz. 16.00
- do 05 marca 2019 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
- od kiedy można realizować zadania - od 01 czerwca 2019 r. (do 31 grudnia 2019 r.)
 

Instrukcja wypełnania oferty

W związku z trwającym naborem ofert w dwóch otwartych konkursach a realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku zamieszczamy poniżej instrukcję wypełniania oferty w portalu witkac.pl. Jednocześnie przypominamy, że nabór ofert trwa do 21.01.2019 r. do godziny 16.00.

Instrukcja wypełniania oferty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, mających na celu popularyzację wiedzy na temat życia i twórczości Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę urodzin kompozytora, realizowanych w szczególności poprzez:
 • realizację wydarzeń/przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych w dniu rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki - 5 maja 2019 r. w miejscach związanych z kompozytorem (ulice, place, parki, pomniki, szkoły imienia Stanisława Moniuszki)
 • realizację przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołami i uczelniami muzycznymi z województwa łódzkiego z okazji Roku Moniuszki
 • rodzinne warsztaty muzyczne (rodzinne muzykowanie)
 • koncerty dzieci i młodzieży ze szkół artystycznych
 • operową edukację muzyczną dla uczniów szkół średnich
 • szkolenia i warsztaty dla instruktorów zespołów muzycznych
 • konferencje popularyzujące i promujące twórczość Stanisława Moniuszki
 • warsztaty śpiewacze i taneczne oraz koncerty chórów i zespołów związane z Rokiem Moniuszki

Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Karta oceny formalnej
3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 21 grudnia 2018 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie - 150 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 20 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10% wnioskowanej kwoty dotacji (wkład finansowy – minimum 8% wnioskowanej kwoty dotacji)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 21 stycznia 2019 r.
 • do 24 stycznia 2019 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 15 kwietnia 2019 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2019 r. (do 31 grudnia 2019 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie  niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny

Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:
 • można złożyć tylko jedną ofertę
 • w punkcie IV.5. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania publicznego
 • należy opisać w punkcie IV.10. warunki pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość tych świadczeń, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane są opłaty)
 • należy opisać w punkcie IV.12. sposób wyceny wkładu osobowego z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane jest zaangażowanie wolontariuszy)
 • należy opisać w punkcie IV.13. zasady i sposób wykorzystania wkładu rzeczowego oraz sposób jego wyceny z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli wkładem własnym ma być wkład rzeczowy) 
 •  


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:
 

 • organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek polskiego i światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
 • prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury.


Do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
 2. Karta oceny formalnej
 3. Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 21 grudnia 2018 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:

 • wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
 • suma środków do rozdysponowania w konkursie - 550 000 zł
 • maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
 • wymagany wkład własny - 10% wnioskowanej kwoty dotacji (wkład finansowy – minimum 8% wnioskowanej kwoty dotacji)
 • do kiedy trwa nabór ofert - do 21 stycznia 2019 r.
 • do 24 stycznia 2019 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 • kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 15 kwietnia 2019 r.
 • od kiedy można realizować zadania - od 01 maja 2019 r. (do 31 grudnia 2019 r.)
 • w przypadku otrzymania dotacji w kwocie  niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny


Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:

 • można złożyć tylko jedną ofertę
 • w punkcie IV.5. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania publicznego
 • należy opisać w punkcie IV.10. warunki pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość tych świadczeń, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane są opłaty)
 • należy opisać w punkcie IV.12. sposób wyceny wkładu osobowego z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane jest zaangażowanie wolontariuszy)
 • należy opisać w punkcie IV.13. zasady i sposób wykorzystania wkładu rzeczowego oraz sposób jego wyceny z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli wkładem własnym ma być wkład rzeczowy)