Drugi konkurs z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

Cel zadania nr 1:

Tworzenie warunków do rozpoznawania i zaspokajania spersonalizowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, wczesna identyfikacja problemów w różnych grupach wiekowych.

Cele zadania nr 2: 

 1. Budowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.
 2. Kształtowanie świadomości społecznej, promowanie praw osób niepełnosprawnych oraz kompleksowego podejścia do niepełnosprawności.

Okres realizacji zadania: 23.09.2024 r.- 20.12.2024 r.

Termin składania ofert: do dnia 28.05.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 800 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: Zgodna z kwotą określoną w opisach poszczególnych zadań.

Do dnia 05.06.2024 roku do godziny 16:00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.plO terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Za nabór ofert oraz procedurę opiniowania złożonych ofert odpowiada:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
tel. /+48/ 42 203 48 36

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:https://ngo.lodzkie.pl/drugi-konkurs-z-zakresu-dzialalnosci-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych/

 

Dodatkowe informacje

 • Zgłoś się do: wtorek, 28 maja 2024

Pierwszy konkurs z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich włączanie społeczne.

Zadanie publiczne może być zrealizowane m.in. poprzez:

 • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
 • organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 • świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej;
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
 • oraz inne.

Okres realizacji zadania: 23.09.2024 r.- 20.12.2024 r.

Termin składania ofert:  28.05.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 800 000,00 zł

Wymagany udział własny oferenta/-ów: 20 % całkowitych kosztów realizacji zadania

UWAGA:

Beneficjentami zadania publicznego realizowanego poprzez organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach mogą być tylko osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.

Do dnia 05.06.2024 roku do godziny 16:00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.plO terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Za nabór ofert oraz procedurę opiniowania złożonych ofert odpowiada:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
tel. /+48/ 42 203 48 36

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: https://ngo.lodzkie.pl/14542-2/

Dodatkowe informacje

 • Zgłoś się do: wtorek, 28 maja 2024

Budowa organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem szczegółowym działania jest wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji:

a) działania podnoszące kompetencje zasobów ludzkich w tym kształtowanie postaw i umiejętności „bycia liderem"

b) szkolenia, doradztwo w zakresie ekonomizacji działalności, budowania i efektywnego zarządzania, optymalizacji kosztów itp.

c) wsparcie rozwoju wolontariatu (szkolenia, warsztaty, zatrudnienie, itp.)

d) działania budujące relacje z administracją samorządową, organizacjami społecznymi, mediami, środowiskiem nauki itp.

e) działania integrujące środowisko obywatelskie

f) działania informacyjno-promocyjne.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze: 2 500 000 zł

Wartość wsparcia na realizację ww. planu nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł na jedną organizację pozarządową.

Jedna organizacja pozarządowa może uzyskać przedmiotowe wsparcie tylko raz w trakcie trwania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 95%

Nabór wniosków: do 21 maja 2024 r.

Planowane rozstrzygnięcie naboru: lipiec/sierpień 2024 r.

Uprawnionymi wnioskodawcami do ubiegania się o dofinansowanie w przedmiotowym naborze są:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • instytucje rynku pracy, instytucje integracji i pomocy społecznej, niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • izby gospodarcze, organizacje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe,
 • uczelnie, szkoły i inne placówki systemu oświaty, ośrodki kształcenia dorosłych,
 • instytucje kultury, niepubliczne instytucje kultury, Kościoły i związki wyznaniowe,
 • kluby sportowe, centra sportu, niepubliczne instytucje sportu, instytucje sportu,
 • MŚP, duże przedsiębiorstwa.

Sposób składania wniosków:
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS, dostępnej na stronie: https://sowa2021.efs.gov.pl/
 
Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Oddział naboru wniosków I
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
telefon: (42) 638-91-75/ 77/ 79
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
godz. 8.00-16.00
 
Informacje i wyjaśnienia w zakresie kwestii technicznych działania aplikacji SOWA EFS udzielane są drogą telefoniczną pod nr (42) 638-91-80 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://psz.praca.gov.pl/web/funduszeue/-/23475590-ogloszenie-naboru-nr-feld-07-05-ip-01-002-24-w-ramach-dzialania-feld-07-05-integracja-i-spoleczenstwo-obywatelskie-capacity-building

Dodatkowe informacje

 • Zgłoś się do: wtorek, 21 maja 2024