Szkolenie sportowe realizowane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego

Celem zadań publicznych jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

Zadania publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będą zrealizowane poprzez:
1. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych prowadzone w klubach sportowych województwa łódzkiego, które w klasyfikacji końcowej w 2023 r. we współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych uzyskały co najmniej 30 punktów łącznie w kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec)

lub
2.szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych prowadzone w klubach sportowych województwa łódzkiego, które w klasyfikacji końcowej w 2023 r. we współzawodnictwie sportowym w zespołowych grach sportowych uzyskały co najmniej 50 punktów łącznie w kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec).

Oczekiwane rezultaty zadania:
1. Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych – minimum 20 godzin.
2. Udział minimum 20 uczestników w szkoleniu.

Okres realizacji zadania: 01.10.2024 r. – 31.12.2024 r.

Termin składania ofert: 24.07.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 300 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 30 000,00 zł

Wymagany udział własny oferenta/-ów: 20%

Więcej informacji :https://ngo.lodzkie.pl/konkurs-pn-szkolenie-sportowe-realizowane-w-ramach-systemu-sportu-mlodziezowego-3/

Drugi konkurs z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

Cel zadania nr 1:

Tworzenie warunków do rozpoznawania i zaspokajania spersonalizowanych potrzeb osób niepełnosprawnych, wczesna identyfikacja problemów w różnych grupach wiekowych.

Cele zadania nr 2: 

  1. Budowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.
  2. Kształtowanie świadomości społecznej, promowanie praw osób niepełnosprawnych oraz kompleksowego podejścia do niepełnosprawności.

Okres realizacji zadania: 23.09.2024 r.- 20.12.2024 r.

Termin składania ofert: do dnia 28.05.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 800 000,00 zł

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: Zgodna z kwotą określoną w opisach poszczególnych zadań.

Do dnia 05.06.2024 roku do godziny 16:00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.plO terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Za nabór ofert oraz procedurę opiniowania złożonych ofert odpowiada:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
tel. /+48/ 42 203 48 36

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:https://ngo.lodzkie.pl/drugi-konkurs-z-zakresu-dzialalnosci-na-rzecz-osob-niepelnosprawnych/

 

Dodatkowe informacje

  • Zgłoś się do: wtorek, 28 maja 2024

Pierwszy konkurs z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku.

Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz ich włączanie społeczne.

Zadanie publiczne może być zrealizowane m.in. poprzez:

  • prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
  • organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
  • świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej;
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
  • oraz inne.

Okres realizacji zadania: 23.09.2024 r.- 20.12.2024 r.

Termin składania ofert:  28.05.2024 r.

Kwota środków przeznaczona na konkurs: 800 000,00 zł

Wymagany udział własny oferenta/-ów: 20 % całkowitych kosztów realizacji zadania

UWAGA:

Beneficjentami zadania publicznego realizowanego poprzez organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach mogą być tylko osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności.

Do dnia 05.06.2024 roku do godziny 16:00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.plO terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Za nabór ofert oraz procedurę opiniowania złożonych ofert odpowiada:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
tel. /+48/ 42 203 48 36

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: https://ngo.lodzkie.pl/14542-2/

Dodatkowe informacje

  • Zgłoś się do: wtorek, 28 maja 2024