Przepisy, ustawy, rozporządzenia

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych ( t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1168 ). 
  • (ustawa)
  • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.
  • Rozporządzenia Rady (WE) Nr 509/2006 z dnia 20marca 2006 roku w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
  • Ustawa z dn 24.10.2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.