Menu

OGŁOSZENIE SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SPRAWIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Wniosek o wpis na Listę produktów tradycyjnych

Wniosek musi być przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych.

Wniosek zawiera:
1. nazwę oraz siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy
2. adres do korespondencji
3. opis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego zawierający:
– nazwę produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
– rodzaj produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
– charakterystykę produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
– surowce wykorzystywane do produkcji produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
– podstawowe informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego
– metodę produkcji.

Do wniosku należy załączyć streszczenie (do 3000 znaków wraz ze spacjami).
Wniosek składa się do właściwego miejscowo marszałka województwa, na terenie którego producent jest zameldowany lub jest zarejestrowany zakład. W przypadku, gdy producent jest zameldowany w innym województwie niż zarejestrowany jest zakład produkujący dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, decyzja o wyborze właściwego miejscowo marszałka należy do zgłaszającego.
W sytuacji gdy podział administracyjny nie pokrywa się z krainami czy regionami geograficznymi a dany produkt jest wytwarzany na terytorium dwóch lub więcej województw, nie ma przeszkód prawnych aby produkt o takiej samej nazwie był zgłoszony na Listę produktów tradycyjnych przez kilku marszałków.

Wniosek składa się w formie papierowej i na nośniku elektronicznym (na nośniku sam wniosek bez skanowanych załączników). Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów wymienionych w pkt. 8 wniosku oraz ewentualnie zdjęcia. W przypadku gdy nie ma możliwości wykonania odbitek ze względu na wiek lub złą jakość pierwotnego dokumentu, należy przepisać część dokumentu odnoszącą się do produktu i potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Jeżeli wnioskodawca chce żeby w materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiło się zdjęcie produktu musi wraz z wnioskiem przesłać zdjęcie na nośniku elektronicznym w formacie JPG o podanej poniżej rozdzielczości:
- 099x460px (web 1280) – minimum
- 2198x920px (retina) – zalecane.
W tej sytuacji wnioskodawca jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie dotyczące przekazania praw do zdjęcia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioski dotyczące produktów wytwarzanych na terenie Województwa Łódzkiego należy przesłać pocztą albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

W formie papierowej należy złożyć 3 komplety (wniosek+załącznik) oraz dyskietkę lub płytę CD z nagranym wnioskiem i ewentualnie zdjęciem.
 
Dokumenty do pobrania
Wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych
Objaśnienia do wniosku

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl