Świetlica sołecka na plus

29.04.2024 r.

Informujemy, że sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w naborze "Świetlica sołecka na plus" oraz wnioski o przekazanie dotacji należy składać na nw. formularzach.

Druki dokumentów do rozliczenia obowiązujące w roku 2024:

- załącznik nr 2 do umowy - wniosek o przekazanie środków 2024

- załącznik nr 3 do umowy - sprawozdanie 2024

- załącznik nr 4 do umowy - oświadczenie - protokół 2024

*Proszę o zwrócenie uwagi na to aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 4 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonej do oświadczenia płycie CD lub DVD.

Wzory do stosowania oznaczeń projektów dotowanych w ramach naboru "Świetlica sołecka na plus": 

wersja 1 - projekt finansowany w całości (plik do pobrania: JPG, PDF, PNG )

Dotacje 2024 Tablice Swietlica Solecka Finansowanie 1

wersja 2 - projekt współfinansowany (plik do pobrania: JPG, PDF, PNG)

Dotacje 2024 Tablice Swietlica Solecka Współfinansowanie 1

28.03.2024 r.

Ogłoszenie wyników naboru

W dniu 26 marca 2024 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr LXVII/767/24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Świetlica sołecka na plus”.

Dotację udzielono 50 projektom zgłoszonym przez Sołectwa na łączną kwotę 9.940.000 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Świetlica sołecka na plus”, udzielonych w 2024 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań, o których mowa w § 1, określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR LXVII/767/24 (KLIKNIJ ABY POBRAĆ).

 

11.03.2024

Wzór wniosku dla Gmin

(nw. wzory przeznaczone są  wyłącznie dla programu "Świetlica sołecka na plus")

wersja *.DOC (kliknij i pobierz)

wersja *.DOCX (kliknij i pobierz)

Wszelkie pytania można kierować:

- telefonicznie  42-291-97-98. 42-663-32-24

- pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.01.2024

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Świetlica sołecka na plus” na 2024 r.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach stanowią kwotę 4.200.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście 00/100). Warunkiem podpisania umowy o przyznanie dotacji i przekazania dotacji jest przyjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały budżetowej, gwarantującej środki finansowe na realizację zadania określonego w ogłoszeniu. Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie. 

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 31 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 i zakończy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Projekty zgłaszane do naboru muszą dotyczyć wyłącznie budowy lub zakupu i montażu nowych świetlic sołeckich (między innymi kontenerowych lub drewnianych), spełniających wymagania minimalne opisane w § 2 ust. 4 regulaminu naboru.

Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej może stanowić do 100,00% wszystkich wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Załączniki do pobrania:

Załączniki do pobrania:

Zgłoszenie Sołtysa - załącznik nr 1 do regulaminu (druk do pobrania)

Oświadczenie sołtysa -załącznik nr 2 do regulaminu (druk do pobrania)

Klauzula RODO (plik)

Regulamin naboru (plik do pobrania)

Pytania na temat naboru "Świetlica sołecka na plus" można kierować:

- pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

- telefonicznie  42 663 32 24, 42 291 97 98, 42 663 35 70, 42 291 97 69, 42 291 97 71, 42 291 97 67