facebook
Menu

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek SWŁ

 Pomoc zdrowotna przyznawana jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Z funduszu pomocy zdrowotnej mogą korzystać także nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub  nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Wnioski należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji (piętro XIII, p.1302), al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź w terminach:
  1. Do ostatniego dnia roboczego miesiąca kwietnia;
  2. Do ostatniego dnia roboczego miesiąca października.
 Wnioski powinny zawierać potwierdzenie dyrektora lub wicedyrektora szkoły dot. statusu nauczyciela oraz potwierdzenie wymiaru zatrudnienia lub przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.  Potwierdzenie nauczyciel uzyskuje od dyrektora lub wicedyrektora szkoły, w której naliczany jest jego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Pomoc zdrowotna może być udzielona nauczycielowi tylko jeden raz w roku kalendarzowym.

Pomoc zdrowotna może być przyznana w związku z ciężką lub przewlekłą chorobą z uwzględnieniem:,
  1. leczenia specjalistycznego,
  2. rehabilitacji,
  3. konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze względu na posiadane schorzenia lub niepełnosprawności.
W ramach leczenia nauczyciel może skorzystać z następujących świadczeń w zakresie pomocy zdrowotnej:
       1. refundacja kosztów zakupu leków;
       2. refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
       3. refundacja kosztów leczenia specjalistycznego.

Do wniosku nauczyciel dołącza:
  1. zaświadczenie od lekarza o chorobie nauczyciela wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub w dniu składania wniosku;
  2. kserokopię dowodów potwierdzających poniesione koszty leczenia,o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu – faktury, rachunki wystawione imiennie na nauczyciela (oryginały do wglądu);
  3. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie netto przypadającym na jednego członka rodziny nauczyciela z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, stanowiące Załącznik nr 2 do regulaminu.

Poza dokumentami wymienionymi w § 8 ust.5 pkt. 1-3 Regulaminu nauczyciel może również dołączyć inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.
 
Ubiegając się o pomoc zdrowotną nauczyciel może wykazać koszty leczenia i inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej  z okresu maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub z dnia składania wniosku, przy czym dokumenty te nie mogą być powtórnie uwzględnione w kolejnych składanych wnioskach przez nauczyciela.
 
W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może dołączyć do wniosku inny dokument wystawiony w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub w dniu składania wniosku, opisujący lub stwierdzający chorobę nauczyciela, potwierdzony przez lekarza o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt.1 Regulaminu.
 
W uzasadnionych przypadkach dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 5 pkt. 2 lub § 8 ust. 6 Regulaminu mogą być wystawione lub mogą dotyczyć leczenia z okresu przekraczającego okres 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub dnia składania wniosku, przy czym dokumenty te nie mogą być powtórnie uwzględnione w kolejnych składanych wnioskach przez nauczyciela.
 
Poniżej znajdziecie Państwo  Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, a także dane dotyczące szkół i placówek SWŁ, w których można uzyskać potwierdzenie dyrektora lub wicedyrektora  szkoły dot. statusu nauczyciela oraz potwierdzenie wymiaru zatrudnienia lub przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 
Regulamin
Wniosek oraz oświadczenie
Informacja dot. placówek
 
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
W związku z obsługą procedury przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji zbiera i przetwarza dane osobowe nauczycieli ubiegających się o świadczenie z tytułu pomocy zdrowotnej. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż:
1.     Administratorem Państwa danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051 al. Piłsudskiego 8,
2.     Państwa dane gromadzone są w celu prawidłowej obsługi procesu przyznawania pomocy zdrowotnej. Dostęp do Państwa danych zawartych we wnioskach złożonych do Departamentu Kultury i Edukacji posiadają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji, członkowie Komisji Zdrowotnej, a także członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, przyznający świadczenia poprzez podjęcie stosownej uchwały,
3.     Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,
4.     Podanie przez Państwa swoich danych jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o pomoc zdrowotną.
 
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl