Projekty (4)

Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne)

Województwo Łódzkie przystąpiło do projektu pn. Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w…

Laboratoria przyszłości

W 2021 r. Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu oraz organ prowadzący – Województwo Łódzkie, złożyli wniosek w ramach programu „Laboratoria przyszłości” określonego uchwałą Nr 129 Rady…

Liga zawodowców - program stypendialny Województwa Łódzkiego

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego…