Diagnoza szkolnictwa zawodowego

Województwo Łódzkie w ramach realizowanego projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” nadzoruje pracę nad opracowaniami, raportami  i analizami w obszarze edukacji. Jest to jedno z głównych działań wynikających ze Zoperacjonalizowanego Programu Wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

W 2023 roku miał miejsce pierwszy cykl badań przeprowadzony na potrzeby budowy strategii kształcenia zawodowego w województwie łódzkim. Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie „Diagnozy oferty szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem zielonej i cyfrowej transformacji” jest Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

Zasadniczym celem poniższej diagnozy jest rozpoznanie potencjału szkolnictwa zawodowego jako czynnika kształtującego kapitał ludzki dostosowany do zaspokajania potrzeb społeczeństwa i gospodarki województwa łódzkiego w szybko zmieniających się warunkach gospodarowania, wymagających wysokiej adaptacyjności na rynku pracy, w tym do cyfrowej i zielonej transformacji.

W latach 2024-2026 planowane są kolejne badania koncentrujące się na następujących zagadnieniach:  diagnozie ofert szkolnictwa zawodowego dla dorosłych, w tym szkolnictwie wyższym, identyfikacji podmiotów działających na rzecz podnoszenia jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego, badaniu potrzeb regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem cyfrowej i zielonej transformacji oraz analizie możliwości wzmocnienia współpracy szkół z pracodawcami.

Pobierz Diagnozę oferty szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim z uwzględnieniem zielonej i cyfrowej transformacji