Pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek WŁ

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, iż o pomoc zdrowotną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego mogą ubiegać się tylko nauczyciele/emeryci ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Łódzkie. Nauczyciele ze szkół podległych Miastu Łódź proszeni są o składanie wniosków do Urzędu Miasta Łodzi.

 Pomoc zdrowotna przyznawana jest dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie. Z funduszu pomocy zdrowotnej mogą korzystać także nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Wnioski należy przesłać lub składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 w terminie do ostatniego dnia roboczego kwietnia lub do ostatniego dnia roboczego października. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do UMWL, a nie data stempla pocztowego.
Wnioski powinny zawierać potwierdzenie dyrektora lub wicedyrektora szkoły dot. statusu i wymiaru zatrudnienia nauczyciela. Potwierdzenie przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nauczyciel uzyskuje od dyrektora lub wicedyrektora szkoły, w której naliczany jest jego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Pomoc zdrowotna może być udzielona nauczycielowi tylko raz w roku kalendarzowym.
Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z ciężką lub przewlekłą chorobą. W szczególności pomoc zdrowotna może być przyznana na pokrycie kosztów leczenia specjalistycznego, m.in. na zakup leków, sfinansowania badań, konsultacji i wizyt lekarskich, hospitalizacji, leczenia sanatoryjnego, zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu szkieł korekcyjnych, zakupu aparatów słuchowych.


Do wniosku nauczyciel dołącza:
1) oryginał zaświadczenia od lekarza o chorobie ciężkiej lub przewlekłej nauczyciela, wystawionego nie wcześniej niż w ciągu pięciu miesięcy liczonych do dnia złożenia wniosku;
2) oryginały dowodów potwierdzających poniesione koszty leczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu wystawionych imiennie na nauczyciela – faktury, rachunki;
3) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie netto przypadającym na jedną osobę pozostającą z nauczycielem we wspólnym gospodarstwie domowym, z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu.

Do wniosku nauczyciel może dołączyć dodatkowo kserokopie lub oryginały innych dokumentów dotyczących stanu zdrowia lub przebiegu choroby nauczyciela, o której mowa w zaświadczeniu lekarza.
Nauczyciel wykazuje koszty leczenia lub dodatkowo inne dokumenty dotyczące stanu zdrowia lub przebiegu choroby nauczyciela, wystawione nie wcześniej niż w ciągu dwunastu miesięcy liczonych do dnia złożenia wniosku.


Poniżej znajdziecie Państwo Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie, a także wniosek wraz z oświadczeniem oraz informację dot. placówek.


Regulamin
Wniosek oraz oświadczenie

Informacja dot. szkół/placówek

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8, tel. 42 663 33 80, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury przyznawania świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), w związku z art. 72 ust. 1 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Uchwałą Nr XLI/500/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Łódzkie.
W przypadku przekazania z własnej inicjatywy danych osobowych innych niż wymagane, ich przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania procedury przyznawania świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (kategoria BE10). Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, będą przechowywane do czasu jej wycofania, a jeśli wycofanie zgody nie wpłynie, dane będą przechowywane zgodnie z ww. przepisami.
Dokumenty dołączone do wniosku niezwiązane ze stanem zdrowia oraz dane dopisane do wniosku niedotyczące przebiegu choroby nauczyciela bądź zbędne przy rozpatrywaniu wniosku zostaną zanonimizowane lub odesłane, zgodnie z zapisami Regulaminu w związku z art. 5 ust.1 lit. c RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, szkoły dla których organem prowadzącym jest Województwo Łódzkie dokonujące wypłat przyznanego świadczenia, operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję oraz dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania) jeśli są błędne lub nieaktualne, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do jej wycofania w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.
9. Podanie przez nauczyciela swoich danych osobowych jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o pomoc zdrowotną. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku oraz brak możliwości przyznania pomocy zdrowotnej. Podanie dodatkowych, niewymaganych danych jest dobrowolne.