poniedziałek, 20 czerwca 2016

 Pomoc zdrowotna przyznawana jest dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Z funduszu pomocy zdrowotnej mogą korzystać także nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub  nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Wnioski należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji (piętro XIII, p.1302), al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź w terminach:

  1. Do ostatniego dnia roboczego miesiąca kwietnia;
  2. Do ostatniego dnia roboczego miesiąca października.

 Wnioski powinny zawierać potwierdzenie dyrektora lub wicedyrektora szkoły dot. statusu nauczyciela oraz potwierdzenie wymiaru zatrudnienia lub przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.  Potwierdzenie nauczyciel uzyskuje od dyrektora lub wicedyrektora szkoły, w której naliczany jest jego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Pomoc zdrowotna może być udzielona nauczycielowi tylko jeden raz w roku kalendarzowym.

Pomoc zdrowotna może być przyznana w związku z ciężką lub przewlekłą chorobą z uwzględnieniem:,

  1. leczenia specjalistycznego,
  2. rehabilitacji,
  3. konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze względu na posiadane schorzenia lub niepełnosprawności.

W ramach leczenia nauczyciel może skorzystać z następujących świadczeń w zakresie pomocy zdrowotnej:
       1. refundacja kosztów zakupu leków;
       2. refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
       3. refundacja kosztów leczenia specjalistycznego.

Do wniosku nauczyciel dołącza:

  1. zaświadczenie od lekarza o chorobie nauczyciela wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub w dniu składania wniosku;
  2. kserokopię dowodów potwierdzających poniesione koszty leczenia,o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu – faktury, rachunki wystawione imiennie na nauczyciela (oryginały do wglądu);
  3. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie netto przypadającym na jednego członka rodziny nauczyciela z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, stanowiące Załącznik nr 2 do regulaminu.


Poza dokumentami wymienionymi w § 8 ust.5 pkt. 1-3 Regulaminu nauczyciel może również dołączyć inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.
 
Ubiegając się o pomoc zdrowotną nauczyciel może wykazać koszty leczenia i inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej  z okresu maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub z dnia składania wniosku, przy czym dokumenty te nie mogą być powtórnie uwzględnione w kolejnych składanych wnioskach przez nauczyciela.
 
W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może dołączyć do wniosku inny dokument wystawiony w ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub w dniu składania wniosku, opisujący lub stwierdzający chorobę nauczyciela, potwierdzony przez lekarza o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt.1 Regulaminu.
 
W uzasadnionych przypadkach dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 5 pkt. 2 lub § 8 ust. 6 Regulaminu mogą być wystawione lub mogą dotyczyć leczenia z okresu przekraczającego okres 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub dnia składania wniosku, przy czym dokumenty te nie mogą być powtórnie uwzględnione w kolejnych składanych wnioskach przez nauczyciela.
 
Poniżej znajdziecie Państwo  Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, a także dane dotyczące szkół i placówek SWŁ, w których można uzyskać potwierdzenie dyrektora lub wicedyrektora  szkoły dot. statusu nauczyciela oraz potwierdzenie wymiaru zatrudnienia lub przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 
Regulamin
Wniosek oraz oświadczenie

Informacja dot. szkół/placówek

 
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informuję, iż:
1)    Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8;
2)    dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 42 663 33 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej obsługi procesu przyznawania pomocy zdrowotnej. Dostęp do Pani/Pana danych zawartych we wnioskach złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego posiadają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji, członkowie Komisji Zdrowotnej, a także członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, przyznający świadczenia poprzez podjęcie stosownej uchwały. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);
4)    dane będą przechowywane w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nie dłużej niż 2 lata od całkowitego zakończenia spraw związanych z obsługą procedury przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Po upływie tego okresu wszystkie dokumenty zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
5)    posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
6)    podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o pomoc zdrowotną;
7)    posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f), co skutkuje nie rozpatrywaniem Pani/a wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej
8)    posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)    nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym dokonywać profilowania na podstawie Pani/Pana danych.
 
 

Serwis używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.