Samorządowe Instytucje Oświatowe

 Na mocy Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U.01.142.1590 z późń. zm.) o samorządzie województwa ustawodawca powierzył województwu w art. 14 do wypełniania zadania o charakterze wojewódzkim. Do zadań samorządu należy zakładanie i prowadzenie publicznych  placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (art. 8 ust. 22 Ustawy Prawo Oświatowe). Samorząd województwa stanowi organ prowadzący dla ww. jednostek podległych.

Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności m.in: ( Ustawa Prawo Oświatowe art. 10 ust. 1 )

 • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 • wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej (…) i organizacyjnej szkoły lub placówki;
 • wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
 Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu:             www.get.edu.pl

 • Profesjonalna Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu

www.prof.get.edu.pl

 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu
www.wodn.get.edu.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

www.cku-lodz.edu.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii  Województwa Łódzkiego w Łodzi

www.nowoczesnaszkola.edu.pl

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim:


 

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
www.ckutomaszow.pl

 • Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
www.bursatm.pl

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu:

 

 • Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu
www.szp.edu.pl

 • Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu
www.bursa.sieradz.pl

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu:

 

 • Łowickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu
www.lowickiecku.pl

 • Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu
www.bursa.lowicz.pl

Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi

www.tech-dent.lodz.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

www.policealna.org.pl

Szkoła Podstawowa Specjalna w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

www.zss-rafalowka.regiony.pl

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

www.wodn.lodz.pl

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim

www.wodn.piotrkow.pl

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

www.wodnsieradz.edu.pl

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach

www.wodnskierniewice.eu

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim

www.pedagogiczna.edu.pl

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

www.bpsieradz.pl

     

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

www.bpskierniewice.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi

www.pbw.lodz.pl

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

www.bursa.lodzkie.pl