Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XIX edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

wtorek, 26 czerwca 2018
W dniu 26 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 924/18 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 61 prac, z których nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie oraz 3 prace magisterskie.
 
Lp. Imię i nazwisko laureata Podmiot zgłaszający Tytuł pracy Rodzaj pracy Wysokość nagrody
1 Katarzyna Taran Uniwersytet Medyczny w Łodzi Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim rozprawa habilitacyjna 11 000,00 zł
2 Lucyna Bilińska Politechnika Łódzka Decolorization of textile wastewater by Advanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions
Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych
rozprawa doktorska 7 000,00 zł
3 Renata Włodarczyk-Marciniak Uniwersytet Łódzki Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy rozprawa doktorska 7 000,00 zł
4 Anna Sztafińska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę rozprawa doktorska 7 000,00 zł
5 Natalia Bąkowska Politechnika Łódzka Projekt zespołu teatralno-filmowego w Łodzi jako eksperymentalna koncepcja teatru XXI wieku praca magisterska 4 000,00 zł
6 Katarzyna Ludwisiak Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Tożsamość miejsca - forma w procesie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi praca magisterska 4 000,00 zł
7 Justyna Kołodziejczyk Uniwersytet Łódzki Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim - stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania praca magisterska 4 000,00 zł
 
Najwięcej prac, bo aż 30 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 15 z Politechniki Łódzkiej, 7 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 2 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2 z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i po jednej pracy z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Akademii Muzycznej w Łodzi, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (29), a następnie obszaru nauk: technicznych (11), sztuki (9), przyrodniczych i ścisłych (8) oraz o zdrowiu i medycznych (4).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani dr Anny Marii Zarychty z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi dokonała oceny prac spośród: 1 rozprawy habilitacyjnej, 23 rozpraw doktorskich, 24 prac magisterskich i 12 prac dyplomowych.
Prace nagrodzone w ramach XIX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.
 
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!
 
Opisy nagrodzonych prac:
 
Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. n. med. Katarzyna Taran – Międzywydziałowa Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Izotopowa spektrometria mas (IRMS) jako nowe narzędzie w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej z uwzględnieniem mapy izotopowej organizmów dzieci w regionie łódzkim”
Rozprawa habilitacyjna obejmuje unikatowy, interdyscyplinarny problem badawczy wykorzystania izotopowej spektrometrii mas (IRMS) jako nowego narzędzia w badaniach patomechanizmów choroby nowotworowej. Opracowana przez autorkę pracy pierwsza znana mapa izotopowa azotu i węgla w organizmach dzieci została w pełni oparta na badaniach przeprowadzonych w regionie łódzkim. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że zastosowanie IRMS może pozwolić na osiągnięcie lepszego efektu terapeutycznego, zmniejszenie kosztów leczenia oraz skutków ubocznych terapii. Rozprawa odkrywa zupełnie nową w skali światowej perspektywę badań nad biologią zmian nowotworowych, jednocześnie ukazując region łódzki jako jego naukową kolebkę.
 
Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr inż. Lucyna Bilińska – Katedra Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Decolorization of textile wastewater by Advanced Oxidation Processes (AOPs) under industrial conditions (Zastosowanie metod pogłębionego utleniania do odbarwiania ścieków włókienniczych w warunkach przemysłowych)”
Nagrodzona rozprawa stanowi oryginalne opracowanie naukowe dotyczące technologii oczyszczania i recyklingu ścieków mające bezpośrednie zastosowanie w przemyśle włókienniczym. Głównym celem pracy było zbadanie wybranych metod pogłębionego utleniania (AOP) pod kątem skuteczności odbarwiania ścieków przemysłu tekstylnego. Badania prowadzono na rzeczywistych ściekach włókienniczych pochodzących z zakładu włókienniczego w Konstantynowie Łódzkim. Nagrodzona praca zawiera teoretyczne i technologiczne rozwiązania, które mogą być z powodzeniem wykorzystane w wielu farbiarniach tekstyliów.

2.    dr Renata Włodarczyk-Marciniak – Katedra Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Wpływ czynników społecznych i kulturowych na dostępność usług ekosystemowych w wybranych gminach zlewni rzeki Pilicy”
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie czynników społecznych, ekonomicznych i kulturowych wpływających na trwałość różnych elementów krajobrazu rolniczego oraz zdefiniowanie trendów zmian usług ekosystemowych. Teren badań obejmował wybrane obszary wiejskie znajdujące się w obrębie zlewni rzeki Pilicy w województwie łódzkim. Pozyskane informacje mogą wskazywać obszary konfliktowe w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań związanych z ochroną przyrody i rozwojem regionu a także stanowić element wyjściowy do zaproponowania rozwiązań mających na celu zahamowanie procesów degradacji krajobrazu.

3.    dr n. med. Anna Sztafińska – III Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Wpływ leczenia przeciwastmatycznego na powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę”
Celem badania, przeprowadzonego u dzieci z województwa łódzkiego, chorych na astmę oskrzelową z powysiłkowym skurczem oskrzeli, była ocena skuteczności leczenia przeciwastmatycznego w różnych schematach leczenia. Rozprawa w sposób innowacyjny, za pomocą odpowiednio dobranych testów diagnostycznych, ocenia skuteczność leczenia powysiłkowego skurczu oskrzeli u dzieci i młodzieży chorych na astmę oskrzelową, z zastosowaniem najnowocześniejszych leków. Wyniki badań umożliwiają praktyczne ich wykorzystanie w diagnostyce, leczeniu oraz kontroli astmy oskrzelowej, która stanowi istotny problem wśród populacji łódzkiej.
 
Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr inż. arch. Natalia Bąkowska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską:
„Projekt zespołu teatralno-filmowego w Łodzi jako eksperymentalna koncepcja teatru XXI wieku"
Projekt stanowi propozycję adaptacji na nowe funkcje zespołu dawnej gazowni kompleksu fabrycznego Karola Scheiblera przy Wodnym Rynku w Łodzi.  Projekt jest rodzajem eksperymentu, polegającego na wykreowaniu przestrzeni multifunkcjonalnej spełniającej wymagania XXI wieku, składającej się z teatru i kina. Projekt stanowi świadomą próbę zachowania charakteru istniejących, adaptowanych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem ich walorów historycznych.

2.    mgr inż. Katarzyna Ludwisiak – Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę magisterską:
„Tożsamość miejsca - forma w procesie ewolucji na przykładzie Domu Tkacza przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi"
Autorka w swojej pracy podejmuje się rozwiązania dwóch problemów – świadomości historycznej miejsca we współczesnej architekturze oraz opracowania wnętrza przystosowanego dla osób niewidomych oraz słabowidzących. W swoim projekcie, autorka pracy stara się podjąć próbę połączenia potrzeb dzisiejszej Łodzi z formą przestrzenną umożliwiającą współczesny wgląd w przeszłość. Zaprezentowane działania świadomie naruszają wytyczne konserwatorskie i mają stanowić propozycje niestandardowych, koncepcyjnych rozwiązań. Forma proponowanej bryły mogłaby stać się twórczym przykładem procesu rozbudowy Łodzi.

3.    mgr Justyna Kołodziejczyk – Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Wykluczenie społeczne w województwie łódzkim - stan faktyczny i sposoby przeciwdziałania”
Głównym celem pracy uczyniono przeanalizowanie sytuacji osób zamieszkujących województwo łódzkie, które doświadczyły wykluczenia społecznego a także przedstawienie działań służących polepszeniu ich aktualnego położenia. Praca nawiązuje do aktualnego i niezwykle ważnego problemu społecznego. Ograniczenie rozmiarów wykluczenia społecznego, przede wszystkim poprzez rozwój i zatrudnienie jest jednym z priorytetów Strategii Europa 2020. Praca posiada wysokie walory naukowe i poznawcze.