środa, 11 lipca 2018

Branże kluczowe WŁ

Istotą Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego „LORIS 2030” są działania wspierające rozwój przedsiębiorczości, wzmacniające współpracę przedsiębiorstw (w szczególności MSP), jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu i administracji oraz promujące szeroko rozumianą innowacyjność we wszystkich obszarach aktywności gospodarczej.
 
Wyzwania związane z globalizacją gospodarki stojące przed państwami członkowskimi oraz poszczególnymi regionami wymagają wyznaczenia kierunku działań i środków na wybrane dziedziny, branże, w których będą specjalizowały się poszczególne regiony, co pozwoli na ukierunkowanie wsparcia publicznego w celu rozwijania najlepiej rokujących sektorów gospodarki. Specjalizacja regionalna powinna wynikać z potencjału danego regionu i powinna stać się w przyszłości „lokomotywą” napędzającą jego rozwój. Biorąc pod uwagę ogólne trendy rozwojowe na świecie najbardziej pożądaną drogą dla łódzkiej gospodarki jest zdecydowana i konsekwentna polityka na rzecz rozwoju nowych technologii i innowacyjności w każdej sferze życia, ale szczególnie w obszarach o największym potencjale do rozwoju regionu. We wskazanych obszarach muszą funkcjonować podmioty, które mają duży potencjał wzrostu z uwagi na chłonny rynek, dostęp do wykwalifikowanych kadr i odpowiednie wyposażenie technologiczne.
W województwie łódzkim potencjał poszczególnych branż został szczegółowo przeanalizowany na etapie przygotowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. W wyniku dodatkowej oceny potencjału branż wskazanych w ww. dokumencie pod kątem możliwości ich rozwoju oraz potencjału naukowego dostępnego w regionie łódzkim, wybrano te, które mają szczególny potencjał innowacyjny i mogą stać się regionalnymi lokomotywami wzrostu.

Są to:
·         Branża medyczna, farmacja i kosmetyki (w tym medycyna uzdrowiskowa),
·         Energetyka (w tym EE, OZE),
·         Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo),
·         Zaawansowane materiały budowlane (w tym wzornictwo),
·         Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze,
·         Informatyka i telekomunikacja.
 
Dla wybranych branż zidentyfikowano także następujące priorytetowe obszary technologii oraz kompetencje dla województwa łódzkiego:
·         Biotechnologia,
·         Mechatronika,
·         Nanotechnologia i materiały funkcjonalne,
·         Technologie komunikacyjne i informatyczne.