Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych

 

Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 roku:

Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka

Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej

Podsumowania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko Programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego, znajdują się w załącznikach pod niniejszym artykułem.

 

Nazwa zadania: „Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego”

Wartość ogólna zadania – 490 000,00 zł, z czego dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego zadania – 390 000,00 zł.

Zadanie realizowane przez Województwo Łódzkie z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

https://www.wfosigw.lodz.pl/przegladarka-plikow/full-color-pelna-nazwa_1.jpg

Zadanie będzie polegać na wykonaniu dokumentacji pn. „Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych dla stref województwa łódzkiego”. Dokumentacja będzie podstawą do sporządzenia projektów uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego ustanawiających programy ochrony powietrza o plany działań krótkoterminowych.

Podstawowy zakres programów ochrony powietrza określa ustawa Prawo ochrony środowiska. Szczegółowy zakres programów ochrony powietrza reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1159). Przedmiotowe opracowanie będzie składać się z części opisowej oraz wyszczególniającej ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji programu.

 www.wfosigw.lodz.pl