Dokumenty strategiczne

czwartek, 24 lutego 2022
Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031 Uchwałą nr XXXVI/466/21 z dnia 28 września 2021 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031 wraz z następującymi załącznikami: Planem inwestycyjnym, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest…
czwartek, 24 lutego 2022
Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych dla aglomeracji łódzkiej Program określa przyczyny złej jakości powietrza oraz wskazuje działania naprawcze, mające na celu osiągnięcie norm jakości powietrza w obszarze strefy aglomeracji łódzkiej. Jednocześnie określa działania doraźne, które należy wdrażać żeby uniknąć przekroczeń norm, a jeżeli takie przekroczenia wystąpiły, ograniczyć ich…
środa, 16 lutego 2022
Uchwałą Nr XXXIV/445/21 z dnia 27 sierpnia 2021 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął „Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028”. Uchwała określa Program ochrony środowiska opracowany na podstawie analizy stanu środowiska. Celem opracowanego dokumentu są działania prowadzące do zmniejszenia emisji zanieczyszczań do środowiska, poprawy stanu ekologicznego…