Infrastruktura sołecka na plus (2023)

 07.08.2023 r.

Informujemy, że sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w naborze "Infrastruktura sołecka na plus" oraz wnioski o przekazanie dotacji należy składać na nw. formularzach.

Druki dokumentów do rozliczenia obowiązujące w roku 2023:

- załącznik nr 2 do umowy - wniosek o przekazanie środków 2023

- załącznik nr 3 do umowy - sprawozdanie 2023

- załącznik nr 4 do umowy - oświadczenie 2023

*Proszę o zwrócenie uwagi na to aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 4 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonej do oświadczenia płycie CD lub DVD.

 

20.07.2023 r. Wzory do stosowania oznaczeń projektów dotowanych w ramach naboru "Infrastruktura sołecka na plus": 

wersja 1 - projekt finansowany w całości (plik do pobrania: PDFPNG)

Dotacje 2023 Tablice Soleckie Finansowanie

wersja 2 - projekt współfinansowany (plik do pobrania: DPFPNG)

Dotacje 2023 Tablice Soleckie Współfinansowanie

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU

W dniu 27 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr  LVIII/654/23  w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

Tym samym dotację udzielono kolejnym 63 projektom zgłoszonym przez Sołectwa na łączną kwotę 5.988.383,00 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację projektów w zakresie rozwoju infrastruktury udzielonych w 2023 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

Załącznik do uchwały LVIII/654/23  (kliknij aby pobrać).

16.05.2023 r.

Wzór wniosku dla Gmin (nw. wzory przeznaczone są  wyłącznie dla programu "Infrastruktura sołecka na plus")

wersja *.DOC (kliknij i pobierz)

wersja *.DOCX (kliknij i pobierz)

wersja *.ODT (kliknij i pobierz)

Wszelkie pytania można kierować:

- telefonicznie  42-663-32-24, 42-291-97-98

- pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzory wniosków dla programu "Sołectwo na plus" znajdują się na stronie : https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2023

07.02.2023 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na 2023 rok.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach stanowią kwotę 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100). Samorząd Województwa Łódzkiego zastrzega możliwość zmiany wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na realizację zadania.

Zasady naboru określa Regulamin zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 160/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

 W 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do składania zgłoszeń dotyczących projektów polegających na  tworzeniu nowych miejsc użyteczności publicznej lub nadania nowej jakości miejscom użyteczności publicznej. Preferowane będą projekty łączące innowacyjność i tradycję.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 14 marca 2023 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przyznana kwota pomocy finansowej powinna być wydatkowana w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wnioskowana kwota pomocy finansowej nie może być wyższa niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i powinna być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wszelkie zapytania można kierować:

- pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie  42 291 97 98, 42-663-32-24

Załączniki do pobrania:

Regulamin

Wzór zgłoszenia sołectwa: wersja_DOC, wersja_DOCX, wersja_ODT

Klauzula RODO