Sołectwo na plus (2023)

głowny slajder

07.08.2023

Przypominamy, że sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w naborze "Sołectwo na plus" należy składać na formularzach z danego roku. Proszę nie stosować formularzy z lat poprzednich.

Druki dokumentów do rozliczenia obowiązujące w roku 2023:

- załącznik nr 2 do umowy -  sprawozdanie 2023
- załącznik nr 3 do umowy - oświadczenie 2023

*Proszę o zwrócenie uwagi na to aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 3 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonej do oświadczenia płycie CD lub DVD.

20.07.2023 r. Wzory do stosowania oznaczeń projektów dotowanych w ramach naboru "Sołectwo na plus":

wersja 1 - projekt finansowany w całości (plik do pobrania: JPG)

Dotacje 2023 Tablice Solectwo na Plus finans

wersja 2 - projekt współfinansowany (plik do pobrania: JPG)

Dotacje 2023 Tablice Solectwo na Plus wspolfinans

 

Ogłoszenie wyników naboru

W dniu 27 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr LVIII/653/23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”.

Dotację udzielono 668 projektom zgłoszonym przez Sołectwa na łączną kwotę 7.996.934,00 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”, udzielonych w 2023 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań, o których mowa w § 1, określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

Załącznik do uchwały nr LVIII/653/23 (kliknij aby pobrać).

16.05.2023 r.

Wzór wniosku o przyznanie dotacji (dla Gmin):

(załącznik w wersji *.DOC),

(załącznik w wersji *.DOCX)

(załącznik w wersji *.ODT)

Wszelkie pytania można kierować:

- pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie  42-663-35-70, 42-291-97-71, 42-291-97-69.

Ogłoszenie naboru

Uchwałą nr 1153/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2023 r.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach stanowią kwotę 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100). Samorząd Województwa Łódzkiego zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na realizację zadania.

Zasady naboru określa Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 162/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” .

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 6 lutego 2023 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wszelkie pytania można kierować:

- pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie  42-291-97-69, 42-291-97-71, 42-663-35-70, 42-663-35-74

Regulamin

Druk zgłoszenia dla sołectwa (DOC), (DOCX), (ODT)

Klauzula RODO - do zapoznania się dla Sołtysa podpisującego zgłoszenie