DOŁĄCZ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
g -

logo

Menu

WRDS O RYNKU PRACY I RZĄDOWYCH PROGRAMACH

Sytuacja na rynku pracy i wpływ rządowych programów wspierających rodziny z dziećmi na rozwój społeczno-gospodarczy województwa łódzkiego to główne tematy majowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. 
Pierwsza część obrad dotyczyła kluczowych zjawisk na rynku pracy: poziomu bezrobocia i sytuacji cudzoziemców.
Jak zaznaczyła dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Ewa Fijałkowska bezrobocie w województwie łódzkim spadło o kolejnych 5%. Coraz większą rolę zarówno na ogólnopolskim, jak i wojewódzkim rynku pracy odgrywają cudzoziemcy.
Województwo łódzkie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby wydawanych zezwoleń na pracę, zwłaszcza dla Ukraińców. Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Wójcik-Powłoka podkreśliła, że w związku z powyższym naturalnie wzrosła lista zawodów deficytowych na co odpowiedzią rządu była nowelizacja Rozporządzenia MRPiPS ws. przypadków zwolnienia z testu rynku pracy. Rozporządzenie zwalnia z testu rynku pracy 289 zawodów ujętych w 32 grupach elementarnych oraz 6 zawodów pojedynczych. Uproszczenie procedury polega na rezygnacji z konieczności przedstawiania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla przedsiębiorcy.
Jednym z prelegentów w tym punkcie była również Magdalena Sweklej z Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W swoim wystąpieniu mówiła o poziomie bezrobocia i sytuacji cudzoziemców na rynku pracy.
Kolejny punkt posiedzenia WRDS dotyczył wpływu rządowych programów wspierających rodziny z dziećmi na sytuację społeczną gospodarczą regionu łódzkiego.
Tu głos zabrał Paweł Stanilewicz z Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Najważniejszymi programami w tym zakresie są: „Rodzina 500 Plus”, „Dobry Start”, „Maluch Plus”, „Posiłek w szkole i w domu”, asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz jednorazowe świadczenie „Za życiem”.
Obecnie świadczeniem „Rodzina 500 Plus” objętych jest 221 tys. dzieci, a od lipca – po rozszerzeniu programu także na pierwsze dziecko – będzie to 441 tys. dzieci.
Środki zaplanowane na realizację tego celu to 1 274 329 000 zł. Jak podkreślił Piotr Cieplucha dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, dzięki programowi skrajne ubóstwo wśród dzieci zmniejszyło się o 94%. – Rodziny przeznaczają te środki przede wszystkim na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci, opłaty związane z przedszkolem lub szkołą, żywność i ubiór, a także na zwiększenie oszczędności – wyjaśnił.
Na program „Dobry Start” przeznaczono 90 035 148 zł. Z kolei do programu „Posiłek w szkole i w domu” przystąpiło 176 gmin z województwa łódzkiego.
Działania w tym zakresie realizowane są na trzech płaszczyznach: posiłki dla dzieci i młodzieży, posiłki dla dorosłych oraz organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Z kolei dzięki programowi „Maluch Plus” w 2019 roku województwo łódzkie otrzymało 21 721 580 zł. Środki te zostaną przeznaczone na powstanie 12 nowych żłobków samorządowych i 22 instytucje niepubliczne.

Następne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
odbędzie się 27 czerwca.
Głównym tematem dyskusji będzie stan zdrowia mieszkańców województwa oraz sytuacja w ochronie zdrowia.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl