logo

Menu

INFORMACJA O RODO


INFORMACJA

 
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest marszałek województwa łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8, tel.: 42 663 34 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zbigniew Kręcisz, tel.: 42 663 33 06, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Zbiór danych osobowych zawiera: imię/imiona, nazwisko, pełnioną funkcję, przynależność do związku/organizacji, telefony kontaktowe oraz adres email.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 1. zapewnienia organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, jako zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego marszałkowi województwa,finansowanego
  w drodze dotacji celowej,
 2. świadczenia usług publikacyjnych, informacyjnych, konferencyjnych, zapewnienia obsługi technicznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego,
 3. prowadzenia strony internetowej na podstawie Regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego,
 4. przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
  (Dz. U. 2015 poz. 1240),
 • ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z 2018 r. poz. 106, 138).
5.    Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
 • organy uprawnione do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rada Dialogu Społecznego, Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, Związki Zawodowe, Organizacje, Stowarzyszenia Związkowe, itp.),
 • operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję z Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Województwa Łódzkiego,
 • wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielania takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, tj.:
 1. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych i administracyjnych ciążących na Biurze Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, w związku z prowadzeniem działalności informacyjnych, konferencyjnych, zapewnienia obsługi technicznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, a także prowadzenia strony internetowej,
 3. skorzystania przez Panią/Pana z przysługujących jej/mu praw wymienionych w pkt 6.
7.    W związku z przetwarzaniem przez marszałka województwa łódzkiego Pani/Pana danych osobowych, zgodnie
z celami wskazanymi w pkt 3, przysługuje Pani/ Panu:
1)    prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2)    prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3)    prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
5)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
6)    prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
8.    W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit.
a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.    W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez marszałka województwa łódzkiego Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z celami wskazanymi w pkt 3, narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10.  Ponadto informujemy, iż prośby dotyczące realizacji Pani/Pana prawa do żądania dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (tylko jeśli przetwarzanie byłoby zbędne do realizacji wskazanego celu przetwarzania), a także prawo do ich przenoszenia można kierować korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego/Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
11.  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich”, stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
12. Podstawowe dane kontaktowe będą przechowywane do czasu ustania realizacji zadania - zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego jako zadania z zakresu administracji rządowej, zleconego marszałkowi województwa. W przypadku organizacji wydarzeń i konferencji, dane zebrane od Państwa bezpośrednio przestaną być przetwarzane po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia wydarzenia.
 
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl