Ogrody przyjazne naturze

niedziela, 30 stycznia 2022

W dniu 27 lutego 2024 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr LXVI/752/24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.

Dotację udzielono 29 zadaniom zgłoszonym przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 3 956 626,00 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, udzielonych w 2024 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku
do Uchwały.

 Załącznik do Uchwały (kliknij aby pobrać)

Wzory oznaczeń projektów dotowanych w 2024 roku w ramach naboru „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”:

 - projekt współfinansowany (plik do pobrania)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze” na 2024 rok.

Alokacja finansowa wynosi 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Zasady naboru określa Regulamin. Wniosek o udzielenie dotacji może złożyć jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wniosek należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj. do dnia 27 grudnia 2023 r.

Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Wraz ze złożeniem wniosku w wersji papierowej, dodatkowo należy przesłać krótki opis zadania w wersji edytowalnej wraz z wizualizacją graficzną projektowanego zadania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wniosek odpowiadający wymaganiom określonym w Regulaminie powinien dotyczyć zadań realizowanych od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia zadeklarowanego rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2024 r., natomiast inne środki finansowe powinny być wydatkowane od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wnioskowana kwota dotacji w ramach zadania nie może być wyższa niż 170 000 zł. Dotacja stanowić będzie maksymalnie 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. Minimum 10% wartości zadania stanowić będzie wkład własny Wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty do złożenia celem wzięcia udziału w naborze:

 • prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach projektu

„Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze” na 2024 rok;

 • dokument planistyczny, szkic lub część opisowa projektu budowlanego/ projektu funkcjonalno-użytkowego – jeśli dotyczy (podpisany przez osobę uprawnioną);
 • wizualizacja graficzna projektu zadania (podpisana przez osobę uprawnioną);
 • zdjęcia (min. 5) obrazujące aktualny stan miejsca, w którym realizowane będzie zadanie (podpisane przez osobę uprawnioną);
 • zdjęcia (min. 5) obrazujące aktualny stan miejsca, w którym realizowane będzie zadanie przesłane elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • kosztorys inwestorski / szacunkowe zestawienie kosztów (podpisane przez osobę uprawnioną);
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością dla działek ewidencyjnych, na których ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie wymienionych w punkcie 6.1 wniosku (jeżeli dotyczy, podpisane przez osobę uprawnioną);
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne dla działek ewidencyjnych, na których ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie wymienionych w punkcie 6.2 wniosku (jeżeli dotyczy, podpisane przez osobę uprawnioną);
 • wraz ze złożeniem wniosku w wersji papierowej, dodatkowo należy przesłać krótki opis zadania w wersji edytowalnej wraz z wizualizacją graficzną projektowanego zadania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszelkie zapytania dotyczące naboru można kierować:

     - pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     - telefonicznie:  42 291 97 46, 42 663 35 62

Załączniki do pobrania:

Regulamin

Wniosek


 

Wsparcie do 150.000zł 1920x400 slajder

2023 rok

Informujemy, że sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w 2023 w naborze „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” oraz wnioski
o przekazanie środków 2023 i protokoły przekazania zdjęć 2023 należy składać na wzorach załączonych poniżej:


Druki dokumentów do rozliczenia:

- załącznik nr 2 do umowy – wniosek o przekazanie środków 2023 (plik do pobrania)

- załącznik nr 3 do umowy - sprawozdanie 2023 (plik do pobrania)

- załącznik nr 4 do umowy – protokół przekazania zdjęć 2023 (plik do pobrania)

*Proszę o zwrócenie uwagi na to, aby w protokole dot. zdjęć (zał. nr 4 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na pendrivie lub jakie będą przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23 maja 2023 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr LVII/639/23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.

Dotację udzielono 21 zadaniom zgłoszonym przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 2 903 226,00 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, udzielonych w 2023 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

 Załącznik do Uchwały kliknij aby pobrać

 

Wzory oznaczeń projektów dotowanych w 2023 roku w ramach naboru „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”:

wersja 1 - projekt finansowany w całości (plik do pobrania),

wersja 1 - projekt finansowany w całości

wersja 2 - projekt współfinansowany (plik do pobrania),

wersja 2 - projekt współfinansowany

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze” na 2023 rok.

Alokacja finansowa wynosi 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Zasady naboru określa Regulamin. Wniosek o udzielenie dotacji może złożyć jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wniosek należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj. do dnia 23 marca 2023 r.

Decyduje data nadania za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe.

Wraz ze złożeniem wniosku w wersji papierowej, dodatkowo należy przesłać krótki opis zadania w wersji edytowalnej wraz z wizualizacją graficzną projektowanego zadania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wniosek odpowiadający wymaganiom określonym w Regulaminie powinien dotyczyć zadań realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia zadeklarowanego rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r., natomiast inne środki finansowe powinny być wydatkowane od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna kwota dotacji to 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość wnioskowanej dotacji może stanowić do 100 % wydatków planowanych w ramach zadania.

Wymagane dokumenty do złożenia celem wzięcia udziału w naborze:

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze” na 2023 rok (należy wypełnić elektronicznie, podpisy złożyć odręcznie);
 2. Dokument planistyczny, szkic lub część opisowa projektu budowlanego/ projektu funkcjonalno-użytkowego – jeśli dotyczy;
 3. Wizualizacja graficzna projektu zadania;
 4. Zdjęcia (min. 5) obrazujące aktualny stan miejsca, w którym realizowane będzie zadanie (wersja papierowa i wersja elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
 5. Kosztorys inwestorski / szacunkowe zestawienie kosztów;
 6. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością dla działek ewidencyjnych,
  na których ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie wymienionych w punkcie 6.1 wniosku (jeżeli dotyczy);
 7. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne
  dla działek ewidencyjnych, na których ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie wymienionych w punkcie 6.2 wniosku (jeżeli dotyczy).

Wszelkie zapytania dotyczące naboru można kierować:

     - pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     - telefonicznie:  42 663 35 62, 42 291 97 46, 42 663 35 85

Załączniki do pobrania:

Regulamin

Wzór wniosku

 Wniosek instrukcja wypełniania

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 rok

Informujemy, że sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w naborze „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze” należy składać
na wzorach załączonych poniżej:


Druki dokumentów do rozliczenia:

- załącznik nr 2 do umowy - sprawozdanie 2022 (plik do pobrania)

- załącznik nr 3 do umowy - oświadczenie 2022 (plik do pobrania)

- załącznik nr 4 do umowy - wniosek o przekazanie środków  2022 (plik do pobrania)

*Proszę o zwrócenie uwagi na to, aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 3 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonej do oświadczenia płycie CD lub DVD.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr XLVI/541/22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.

Dotację udzielono 22 zadaniom zgłoszonym przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 2.949 409,07 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, udzielonych w 2022 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

 Załącznik do Uchwały kliknij aby pobrać

 

Wzory oznaczeń projektów dotowanych w ramach naboru „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”:

wersja 1 - projekt finansowany w całości (plik do pobrania),

tablica projekt finansowany w całości

wersja 2 - projekt współfinansowany (plik do pobrania),

tablica projekt współfinansowany

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę nr 178/22 w sprawie naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - „Ogrody przyjazne naturze”.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na dofinansowanie zadań
w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury stanowią kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Zasady naboru określa Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego
nr 177/22 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju zielonej infrastruktury, w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – „Ogrody przyjazne naturze”.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru (decyduje data nadania za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe), tj. do dnia 6 maja 2022 r.

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć zadań realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Dotacja w ramach projektu dla jednego JST nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wszelkie zapytania można kierować:

- pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie  42 663 35 62, 42 291 97 46

Załączniki do pobrania:

Regulamin

Wzór zgłoszenia: wersja_DOC, wersja_DOCX, wersja_ODT