27 maja - rocznica utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego

poniedziałek, 27 maja 2024

27 maja – jest dniem rocznicy utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego na podstawie uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Piotrkowie Trybunalskim – 27.05.1988 r. i w Kielcach – 10.06.1988 r. Przedborski Park Krajobrazowy leży na pograniczu pasa wyżyn i nizin, w obrębie Wyżyny Małopolskiej. Od północy graniczy bezpośrednio z Wzniesieniami Południowomazowieckimi, leżącymi w obrębie Nizin Środkowopolskich. Park odznacza się dużą zmiennością budowy geologicznej i rzeźby terenu, co wpływa na zwiększone zróżnicowanie innych elementów środowiska przyrodniczego: gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, mikroklimatu, szaty roślinnej i świata zwierzęcego. W Parku znajdują się bogate i dobrze wykształcone zbiorowiska szaty roślinnej: torfowiskowe, szuwarowe, wodne, murawy kserotermiczne itp.