Sołectwo na plus (2022)

 13.07.2022

Przypominamy, że sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w naborze "Sołectwo na plus" należy składać na formularzach z danego roku. Proszę nie stosować formularzy z lat poprzednich.

Druki dokumentów do rozliczenia obowiązujące w roku 2022:

- załącznik nr 2 do umowy - sprawozdanie 2022
- załącznik nr 3 do umowy - oświadczenie 2022

*Proszę o zwrócenie uwagi na to aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 3 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonej do oświadczenia płycie CD lub DVD.

 

06.07.2022 r. Wzory do stosowania oznaczeń projektów dotowanych w ramach naboru "Sołectwo na plus":

wersja 1 - projekt finansowany w całości (plik do pobrania: JPG)

 tablice sołeckie sołectwo na plus 2022 04.03 1 2

wersja 2 - projekt współfinansowany (plik do pobrania: JPG)

 tablice sołeckie sołectwo na plus 2022 04.03 2 1

24.06.2022 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr  XLVI /558/22 w  sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”.

Dotację udzielono 502 projektom zgłoszonym przez Sołectwa na łączną kwotę 5 998 170 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektów w sołectwach, udzielonych w 2022 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

Załącznik do uchwały (kliknij aby pobrać).

31.05.2022 r.

Wzór wniosku o przyznanie dotacji (dla Gmin):

(załącznik *.DOC),

(załącznik *.DOCX)

(załącznik *.ODT)

Wszelkie pytania można kierować:

- pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie  42-291-97-69, 42-291-97-71, 42-291-97-98, 42-663-35-70, 42-663-32-24

01.03.2022r.

Uchwałą nr 163/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” na 2022 r.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach stanowią kwotę 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100). Samorząd Województwa Łódzkiego zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na realizację zadania.

Zasady naboru określa Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 162/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” .

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe), tj. do dnia 31 marca 2022 r.

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

 Regulamin 

Klauzula RODO