Renowacja zbiorników wodnych (2024)

Informujemy, że sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w 2024 roku w ramach naboru ,,Renowacja zbiorników wodnych’’ oraz wnioski o przekazanie środków i oświadczenia dotyczące praw majątkowych związanych z przekazywanymi zdjęciami należy składać na wzorach załączonych poniżej:

Druki dokumentów do rozliczenia:

- załącznik nr 2 do umowy - sprawozdanie 2024 (plik do pobrania)

- załącznik nr 3 do umowy - oświadczenie 2024 (plik do pobrania)

- załącznik nr 4 do umowy - wniosek o przekazanie środków 2024 (plik do pobrania)

*Prosimy o zwrócenie uwagi, aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 3 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wzór oznaczenia projektów dotowanych w 2024 roku w ramach naboru na renowację zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – ,,Renowacja zbiorników wodnych’’:

Tablica informacyjna - Logotyp (pdf)
Tablica informacyjna - Logotyp (JPG)

 

Informacja o przyznaniu dotacji na 2024 rok - Renowacja zbiorników wodnych

W dniu 27 lutego 2024 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr LXVI/749/24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych”.

Dotację udzielono na realizację 38 zadań zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 5.159.108,00 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji, udzielonych w 2024 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Załącznik do uchwały SWŁ z dnia 27 lutego 2024 r.


Ogłoszenie naboru „Renowacja zbiorników wodnych” na 2024 rok

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - „Renowacja zbiorników wodnych” na 2024 rok.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań stanowią kwotę 4 800 000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem podpisania umowy o przyznanie dotacji i przekazania dotacji jest przyjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały budżetowej, gwarantującej środki finansowe na realizację zadania określonego w ogłoszeniu. Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.

Wniosek o udzielenie dotacji może złożyć jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 28 grudnia 2023 roku. Decyduje data nadania za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe.

Zasady naboru określa Regulamin. Wniosek odpowiadający wymaganiom określonym w Regulaminie powinien dotyczyć zadania, którego realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 roku i zakończy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Dotacja dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dotacja może stanowić maksymalnie 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wymagane dokumenty do złożenia celem wzięcia udziału w naborze:

  1. Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach naboru „Renowacja zbiorników wodnych” na 2024 rok (należy wypełnić elektronicznie, podpisy złożyć odręcznie);
  2. Dokument planistyczny, szkic lub część opisowa projektu budowlanego/ projektu funkcjonalno-użytkowego – jeśli dotyczy (podpisany przez osobę uprawnioną);
  3. Wizualizacja graficzna projektu zadania (podpisana przez osobę uprawnioną);
  4. Zdjęcia (min. 5) obrazujące aktualny stan miejsca, w którym realizowane będzie zadanie (podpisane przez osobę uprawnioną);
  5. Zdjęcia (min. 5) obrazujące aktualny stan miejsca, w którym realizowane będzie zadanie (wersja elektroniczna przesłana na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
  6. Kosztorys inwestorski / szacunkowe zestawienie kosztów (podpisane przez osobę uprawnioną);
  7. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością dla działek ewidencyjnych, na których ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie wymienionych w punkcie 6.1 wniosku (jeżeli dotyczy, podpisane przez osobę uprawnioną);
  8. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne dla działek ewidencyjnych, na których ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie wymienionych w punkcie 6.2 wniosku (jeżeli dotyczy, podpisane przez osobę uprawnioną);
  9. Wraz ze złożeniem wniosku w wersji papierowej, dodatkowo należy przesłać krótki opis zadania w wersji edytowalnej wraz z wizualizacją graficzną projektu zadania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki do pobrania:

Regulamin (plik do pobrania)

Wzór wniosku (plik do pobrania)

Wszelkie zapytania na temat naboru można kierować:

- pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie: 42 663 37 85