O progamie

Rada Ministrów 22 października 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020). Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.
Polsce przyznano ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – alokacja ta stanowi jedną z 4 najwyższych w Unii Europejskiej. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.
PO RYBY 2014-2020 objęty jest Umową Partnerstwa (UP), która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych: polityki spójności, wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Instrumentami realizacji Umowy Partnerstwa są krajowe programy operacyjne i regionalne programy operacyjne. Dokumenty te wraz z ta umową tworzą spójny system dokumentów strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową.
 
Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:
I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;
III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;
V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania;
VI. Zintegrowana Polityka Morska
oraz Pomoc techniczna.
W ramach priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak ma to miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych, niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013. Z PO Ryby 2014-2020 wsparcie będzie mogło dotyczyć także: rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej.
Wsparciem będzie objęte, podobnie jak w PO RYBY 2007-2013, oprócz rybołówstwa morskiego, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo.
Przyjęcie przez rząd PO Ryby 2014-2020 umożliwia rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską.
MRiRW