Renowacja zbiorników wodnych

czwartek, 25 sierpnia 2022

2023 rok

Informujemy, że sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w 2023 roku w ramach naboru ,,Renowacja zbiorników wodnych’’ oraz wnioski o przekazanie środków i oświadczenia dotyczące praw majątkowych związanych z przekazywanymi zdjęciami należy składać na wzorach załączonych poniżej:

Druki dokumentów do rozliczenia:

- załącznik nr 2 do umowy - sprawozdanie 2023 (plik do pobrania)

- załącznik nr 3 do umowy - oświadczenie 2023 (plik do pobrania)

- załącznik nr 4 do umowy - wniosek o przekazanie środków 2023 (plik do pobrania)

*Prosimy o zwrócenie uwagi, aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 3 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonym do oświadczenia pendrivie lub jakie będą przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór oznaczenia projektów dotowanych w 2023 roku w ramach naboru na renowację zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – ,,Renowacja zbiorników wodnych’’:

Tablica informacyjna - Renowacja zbiorników wodnych 2023 rok (plik do pobrania)


W dniu 27 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr LVIII/655/23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – „Renowacja zbiorników wodnych”.

Dotację udzielono 35 zadaniom zgłoszonym przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 4.636.495,00 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji, udzielonych w 2023 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

Uchwała nr LVIII/655/23 z dnia 27.06.2023 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - „Renowacja zbiorników wodnych” na 2023 rok.

Alokacja finansowa wynosi 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Kwota przeznaczona na dotacje może ulec zmianie zgodnie z wysokością środków zaplanowanych w budżecie Województwa Łódzkiego.

Zasady naboru określa Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 150/23 z dnia 21 lutego 2023 r.

Wniosek należy wypełnić na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wniosek o udzielenie dotacji może złożyć jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego. Jednostka samorządu terytorialnego może złożyć jeden wniosek.

Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. do dnia 23 marca 2023 r. Decyduje data nadania za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe.

Wraz ze złożeniem wniosku w wersji papierowej, dodatkowo należy przesłać krótki opis zadania w wersji edytowalnej wraz z wizualizacją graficzną projektowanego zadania na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wniosek odpowiadający wymaganiom określonym w Regulaminie powinien dotyczyć zadań realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Środki pochodzące z dotacji powinny być wydatkowane od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia zadeklarowanego rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r., natomiast inne środki finansowe powinny być wydatkowane od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna kwota dotacji to 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość wnioskowanej dotacji może stanowić do 80 % wydatków planowanych w ramach zadania.

Wymagane dokumenty do złożenia celem wzięcia udziału w naborze:

  1. Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach naboru „Renowacja zbiorników wodnych” na 2023 rok (należy wypełnić elektronicznie, podpisy złożyć odręcznie);
  2. Dokument planistyczny, szkic lub część opisowa projektu budowlanego/ projektu funkcjonalno-użytkowego – jeśli dotyczy;
  3. Wizualizacja graficzna projektu zadania;
  4. Zdjęcia (min. 5) obrazujące aktualny stan miejsca, w którym realizowane będzie zadanie (wersja papierowa i wersja elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
  5. Kosztorys inwestorski / szacunkowe zestawienie kosztów;
  6. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością dla działek ewidencyjnych, na których ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie wymienionych w punkcie 6.1 wniosku (jeżeli dotyczy);
  7. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne dla działek ewidencyjnych, na których ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie wymienionych w punkcie 6.2 wniosku (jeżeli dotyczy).

Załączniki do pobrania:

Wszelkie zapytania dotyczące naboru można kierować:

- na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie: 42 663 37 85


2022 rok

Informujemy, że sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w naborze na renowację zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – ,,Renowacja zbiorników wodnych’’ należy składać na wzorach załączonych poniżej:

Druki dokumentów do rozliczenia:

- załącznik nr 2 do umowy - sprawozdanie 2022 (plik do pobrania)

- załącznik nr 3 do umowy - oświadczenie 2022 (plik do pobrania)

- załącznik nr 4 do umowy - wniosek o przekazanie środków  2022 (plik do pobrania)

*Proszę o zwrócenie uwagi na to, aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 3 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonej do oświadczenia płycie CD lub DVD.

Wzór oznaczenia projektów dotowanych w ramach naboru na renowację zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – ,,Renowacja zbiorników wodnych’’:

Tablica informacyjna - Renowacja zbiorników wodnych (plik do pobrania)


24 czerwca 2022

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr  XLVI/540/22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - ,,Renowacja zbiorników wodnych’’.

Dotację udzielono 13 zadaniom zgłoszonym przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 1.483.101,95 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji, udzielonych w 2022 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

Załącznik do Uchwały kilknij aby pobrać


11 marca 2022

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 9 marca br. przyjęto Uchwałę nr 176/22
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - „Renowacja zbiorników wodnych” na 2022 r.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy stanowią kwotę 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Samorząd Województwa Łódzkiego zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na realizację zadania.

Zasady naboru określa Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 175/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - „Renowacja zbiorników wodnych”.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe), tj. do dnia 10 kwietnia 2022 r.

Z racji iż, 10 kwietnia 2022 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wnioski złożone 11 kwietnia 2022 r. będą uznawane za złożone w terminie.

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć zadań realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wnioskowana kwota pomocy finansowej może stanowić do 80% wszystkich kosztów, jednakże nie może być wyższa niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 Wszelkie zapytania można kierować:

- pod adresem email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie:  42-663-37-85

Załączniki do pobrania:

Regulamin

Wzór zgłoszenia: wersja_DOC, wersja_DOCX, wersja_ODT

Pobierz załącznik: