Renowacja zbiorników wodnych

czwartek, 25 sierpnia 2022

 

Informujemy, że sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w naborze na renowację zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – ,,Renowacja zbiorników wodnych’’ należy składać na wzorach załączonych poniżej:

Druki dokumentów do rozliczenia:

- załącznik nr 2 do umowy - sprawozdanie 2022 (plik do pobrania)

- załącznik nr 3 do umowy - oświadczenie 2022 (plik do pobrania)

- załącznik nr 4 do umowy - wniosek o przekazanie środków  2022 (plik do pobrania)

*Proszę o zwrócenie uwagi na to, aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 3 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonej do oświadczenia płycie CD lub DVD.

Wzór oznaczenia projektów dotowanych w ramach naboru na renowację zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy – ,,Renowacja zbiorników wodnych’’:

Tablica informacyjna - Renowacja zbiorników wodnych (plik do pobrania)


24 czerwca 2022

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr  XLVI/540/22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - ,,Renowacja zbiorników wodnych’’.

Dotację udzielono 13 zadaniom zgłoszonym przez jednostki samorządu terytorialnego na łączną kwotę 1.483.101,95 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji, udzielonych w 2022 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

Załącznik do Uchwały kilknij aby pobrać


11 marca 2022

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Łódzkiego w dniu 9 marca br. przyjęto Uchwałę nr 176/22
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - „Renowacja zbiorników wodnych” na 2022 r.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy stanowią kwotę 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Samorząd Województwa Łódzkiego zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na realizację zadania.

Zasady naboru określa Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 175/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - „Renowacja zbiorników wodnych”.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe), tj. do dnia 10 kwietnia 2022 r.

Z racji iż, 10 kwietnia 2022 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wnioski złożone 11 kwietnia 2022 r. będą uznawane za złożone w terminie.

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć zadań realizowanych w nieprzekraczalnym terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wnioskowana kwota pomocy finansowej może stanowić do 80% wszystkich kosztów, jednakże nie może być wyższa niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 Wszelkie zapytania można kierować:

- pod adresem email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefonicznie:  42-663-37-85

Załączniki do pobrania:

Regulamin

Wzór zgłoszenia: wersja_DOC, wersja_DOCX, wersja_ODT

Pobierz załącznik: