Udzielana pomoc

2024 rok

Dotacje dla spółek wodnych w roku 2024

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 29 marca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024.

Wykaz Spółek Wodnych stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały.

Załącznik do uchwały ZWŁ Nr 399/24 z dnia 29 marca 2024 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2024

Nabór zakończony 31 stycznia 2024 r.

Na podstawie Uchwały Nr LVI/697/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie: przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2024 pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym działającym na terenie województwa łódzkiego.

I. Rodzaj zadania objętego pomocą finansową

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona jest na wykonanie konserwacji rowów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

II. Wysokość środków finansowych

Wysokość środków finansowych na realizację ww. zadań w roku 2024 została określona w budżecie Województwa Łódzkiego i przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego w kwocie 2.700 000,00 zł.

III. Termin składania wniosku

1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać od daty podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia 31 stycznia 2024 roku.

2. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (parter) w godz. 8.00 – 16.00, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub za pośrednictwem poczty.

3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę(y) upoważnioną(e).

IV. Warunki realizacji zadania

1. Wnioski muszą zawierać zadania, które będą realizowane w 2024 roku.

2. Zadania wymienione we wniosku muszą być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz rozliczenia dotacji zostaną zawarte w umowie.

Tryb postępowania w zakresie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań został określony w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LVI/697/18 z dnia 25 września 2018 r. (załączonej do niniejszego ogłoszenia), z którą należy bezwzględnie zapoznać się przed złożeniem wniosku.

Załączniki do naboru:

Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego

Wzór wniosku na rok 2024

Oświadczenie do wniosku na rok 2024

Oświadczenie dot. zysku netto na rok 2024

Oświadczenie o pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


2023 rok

Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego NR 439/23 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 (plik do pobrania


2022 rok

Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 476/22 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 (plik do pobrania).

Informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w roku 2022


2021 rok

Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 441/21 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 (plik do pobrania).

Informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w roku 2021

2020 rok             

  • Nabór I - Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 509/20 w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 (załącznik).
  • Nabór II -Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 792/20 w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 (załącznik)

Informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w roku 2020

2019 rok

Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 631/19 w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego na rok 2019 (załącznik)
Informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w roku 2019

2017 rok

Uchwała nr 425/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2017r.

Informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w roku 2017

2016 rok
Uchwała nr 380/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 05.04.2016r.
Informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w roku 2016

2015 rok
Uchwała nr 432/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2015.
Informacja o wykorzystaniu przez spółki wodne pomocy finansowej w formie dotacji celowej  z budżetu Województwa Łódzkiego w roku 2015.

2014 rok
Informacja o udzielonej pomocy finansowiej z budżetu województwa Spółkom Wodnym w roku 2014
Uchwała nr 454/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14.04.2014

2013 rok
Uchwała nr 447/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 03.04.2013 r.
Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa Spółkom Wodnym w roku 2013
Uchwala nr 846/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 2 lipca 2013 roku  w sprawie zmiany uchwały Nr 447/13 z dnia 3 kwietnia 2013 w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego na rok 2013.
wniosek o udzielenie pomocy finansowej

2012 rok
podział pomocy finansowej spółkom wodnym w 2012 roku
uchwała nr 721/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku
informacja o udzielonej pomocy finansowiej z budżetu województwa Spółkom Wodnym w roku 2012

2011 rok
informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa spółkom wodnym w 2011 roku
podział dodatkowy Uchwała Zarządu Województwa Nr 988/11 z dn. 1.07.2011
Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 988/11 z dnia 1.07.2011
Uchwała Nr 587/11 Zarządu WŁ w sprawie przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego na rok 2011

2010 rok
przyznana spółkom wodnym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego na rok 2010

2009 rok
podział dotacji dla spółek wodnych na 2009 rok

2008 rok
Podział zwiększonej dotacji z budżetu województwa łódzkiego dla Spółek Wodnych działających na terenie województwa na 2008 rok
Wykaz udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w 2008 roku
Uchwała Nr 842/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18.06.2008 roku
Uchwała Nr 522/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30.04.2008 roku

2007 rok
Wykaz udzielonej pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego w formie dotacji celowej na rok 2007 dla spółek wodnych realizujacych roboty ze skladek członkowskich na 2007 rok
UCHWAŁA Nr 679/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 06.06.2007 r. wsprawie: przyznania spółkom wodnym pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rok 2007 z budżetu województwa.