Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego

piątek, 30 października 2015

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), zastąpiły one działające dotychczas Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa. O utworzeniu WRDS postanawia Marszałek Województwa na wniosek co najmniej jednej z reprezentatywnych organizacji pracodawców, oraz co najmniej jednej z reprezentatywnych organizacji pracowników.

 

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

  • marszałek województwa oraz dwie wskazane przez niego osoby spośród przedstawicieli innych jednostek samorządu terytorialnego albo organizacji zrzeszających samorządy - jako przedstawiciele strony samorządowej;
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych;
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców;
  • wojewoda oraz dwie wskazane przez niego osoby – jako przedstawiciele strony rządowej.

Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:

  • wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
  • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
  • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
  • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego
7. Pan Grzegorz Schreiber STRONA SAMORZĄDOWA 2022 r. Marszałek Województwa Łódzkiego
6. Pan Artur Matiaszczyk STRONA PRACODAWCÓW 2021 r. Konfederacja Lewiatan
5. Pan Waldemar Lutkowski STRONA PRACOWNIKÓW 2020 r. Forum Związków Zawodowych
4. Pan Zbigniew Rau
    Pan Tobiasz Bocheński
STRONA RZĄDOWA 2019 r. Wojewoda Łódzki
3. Pan Grzegorz Schreiber
    Pan Witold Stępień
STRONA SAMORZĄDOWA 2018 r. Marszałek Województwa Łódzkiego 
2. Pan Krzysztof T. Borkowski  STRONA PRACODAWCÓW 2017 r. Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Kanclerz Loży Łódzkiej
1. Pan Waldemar Krenc STRONA PRACOWNIKÓW 2016 r. Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”