Infrastruktura sołecka na plus (2022)

 

Informujemy, że sprawozdania z realizacji projektów dofinansowanych w naborze "Infrastruktura sołecka na plus" oraz wnioski o przekazanie dotacji należy składać na nw. formularzach.

Druki dokumentów do rozliczenia obowiązujące w roku 2022:

- załącznik nr 2 do umowy - wniosek o przekazanie środków 2022

- załącznik nr 3 do umowy - sprawozdanie 2022

- załącznik nr 4 do umowy - oświadczenie 2022

*Proszę o zwrócenie uwagi na to aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 4 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonej do oświadczenia płycie CD lub DVD.

 

31.08.2022r. OGŁOSZENIE 

W dniu 30 sierpnia 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr  XLVII/569/22  w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

Tym samym dotację udzielono kolejnym 20 projektom zgłoszonym przez Sołectwa na łączną kwotę 1 979 000 zł.

W roku 2022 łączna wartość udzielonych dotacji w ramach naboru "Infrastruktura sołecka na plus" wynosi zatem 3.946.432 zł

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację projektów w zakresie rozwoju infrastruktury udzielonych w 2022 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

Załącznik do uchwały (kliknij aby pobrać).

 

06.07.2022 r. Wzory do stosowania oznaczeń projektów dotowanych w ramach naboru "Infrastruktura sołecka na plus": 

wersja 1 - projekt finansowany w całości (plik do pobrania: JPG)

tablice sołeckie 2022 02 1 1

wersja 2 - projekt współfinansowany (plik do pobrania: JPG)

tablice sołeckie 2022 02 2 1

 24.06.2022 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr  XLVI/559/22  w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

Dotację udzielono 20 projektom zgłoszonym przez Sołectwa na łączną kwotę 1 968 432 zł.

Wykaz oraz wysokość dotacji przeznaczonych na realizację projektów w zakresie rozwoju infrastruktury udzielonych w 2022 r. z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, stanowi załącznik do Uchwały.

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w załączniku do Uchwały.

Załącznik do uchwały (kliknij aby pobrać).

07.06.2022 r.

Wzór wniosku dla Gmin 

wersja *.DOC (kliknij i pobierz)

wersja *.DOCX (kliknij i pobierz)

wersja *.ODT (kliknij i pobierz)

01.03.2022 r.

Uchwałą nr 161/22 z dnia 25 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” na 2022 r.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach stanowią kwotę 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). Samorząd Województwa Łódzkiego zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na realizację zadania.

Zasady naboru określa Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 160/22 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe), tj. do dnia 31 marca 2022 r.

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów realizowanych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Przyznana kwota pomocy finansowej powinna być wydatkowana w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Wnioskowana kwota pomocy finansowej nie może być wyższa niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i powinna być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Wszelkie zapytania można kierować:

- telefonicznie  42 291 97 98, 42 663 32 24

 Regulamin

klauzula rodo