Dotacje w roku 2018

25.07.2018r. - Dokumenty do rozliczenia:
załącznik nr 2 do umowy
- sprawozdanie
załącznik nr 3 do  umowy- oświadczenie*
*Proszę o zwrócene uwagi na to aby w oświadczeniu dot. zdjęć (zał. nr 3 do umowy) wpisywać faktyczne nazwy plików jakie będą nagrane na załączonej do do oświadczenia płycie CD lub DVD.


wzór (nieaktualne)


16.05.2018r. - Informacja
Trwa przygotowywanie umów. Prosze oczekiwać na kontakt ze strony pracowników Urzędu Marszłakowskiego Województwa Łódzkiego w sprawie ustalenia terminu i miejsca podpisania umów.
Przypominamy, że projekty winny być realizowane w terminach podanych we wnioskach.


25.04.2018r. -  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W dniu 24 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
Wykaz gmin, którym udzielono dotacji: (kliknij aby pobrać)
Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego (skan)

01.01.2018r. -  OGŁOSZENIE NABORU

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

W budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2018 zostały zabezpieczone środki finansowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

 Rodzaj zadania objętego pomocą finansową

W ramach przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego gminy wiejskie i wiejsko-miejskie województwa łódzkiego będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa tej gminy, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich” przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1639/17 w dniu 29 listopada 2017 roku, zwanego dalej Regulaminem.

Wysokość środków finansowych

Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2018, przeznaczonych na udzielenie ww. pomocy finansowej wynosi 1.500.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji

1.     Zasady przyznawania dotacji zostały opisane w § 3 Regulaminu.
 

2.     Wnioski o udzielenie ww. dotacji celowej (maksymalnie 3 wnioski z jednej gminy) podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu jednostki samorządu terytorialnego oraz Sołtysa danego sołectwa, należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku.
 

1)    Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej w trybie dotacji określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

2)    Wnioski mogą dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 15 listopada 2018 roku.

3)    Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż  5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

4)    Wnioski nie będą rozpatrywane, jeżeli:

a)    zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego bądź nadane w placówce świadczącej usługi pocztowe po terminie,

b)    będą sporządzone na druku innym niż określony w Regulaminie,

c)     będą dotyczyły projektów realizowanych w terminie innym niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

d)    wnioskowana kwota dotacji będzie większa niż kwota podana w pkt 3).

5)    W przypadku błędów formalnych we wnioskach wnioskodawcy zostaną wezwani do ich poprawienia.
 

3.     Ocena wniosków oraz wyłonienie beneficjentów odbywać się będzie na zasadach opisanych w Rozdziale III Regulaminu.
 

4.     Realizacja projektów powinna odbywać się zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale IV Regulaminu oraz w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 

5.     Przedłożenie dokumentów do rozliczenia projektów powinno nastąpić w terminie określonym w umowie. Zrealizowane projekty należy rozliczyć zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale V Regulaminu oraz umowie.
 

6.     Realizacja projektów podlega kontroli opisanej w rozdziale VI Regulaminu.

Informacji udziela
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wydział Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Dorota Rzeźnik tel. 42 - 663-32-24, Agata Drozdowska tel. 42 - 291-97-98

e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pobierz załącznik: