Projekt budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok

poniedziałek, 26 stycznia 2015
Projekt Budżet Województwa Łódzkiego po raz drugi z rzędu zakłada nadwyżkę budżetową. To znaczy, że wydatki będą mniejsze niż dochody województwa i nie ma potrzeby zaciągania kredytów.
 
Dochody Województwa Łódzkiego zostały zaplanowane na poziomie 811 mln 791 tys. zł. Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok stanowią kwotę 787 mln 768 tys. zł. Jest to
o 11,78 % niższa kwota niż ujęta w budżecie uchwalonym na 2014 rok.
 
W projekcie budżetu zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości ponad
24 mln zł. Zostanie ona w całości przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu długoterminowego kredytu bankowego, spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz spłatę obligacji.
 
Dzięki spłatom, zobowiązań wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów ogółem, o którym mowa w Ustawie o finansach publicznych, spadnie do 46,61%. - Skonstruowaliśmy budżet zakładającego nadwyżkę dochodów nad wydatkami z jednoczesną spłatą zadłużenia, jakie powstało w latach wielkich inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych, dla realizacji których potrzebny był wkład własny – powiedział podczas konferencji prasowej dzień przed sesją budżetową marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.
 
Priorytetami przy realizacji tegorocznego budżetu będą m.in.: działania zmierzające do maksymalizacji dochodów; realizacja w pierwszej kolejności przedsięwzięć, na realizację których istnieje możliwość pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej; poszukiwanie źródeł i mechanizmów finansowania, które w możliwie najmniejszym stopniu będą obciążały budżet Województwa. - To założenia przyjęte przez Zarząd Województwa, zapewniające bezpieczeństwo finansów regionu przy zachowaniu dbałości o jego rozwój gospodarczy – skomentował Witold Stępień.
 
Największe wydatki zaplanowano w dziedzinach:
- transport i łączność: 239 mln 399 tys. zł;
- administracja publiczna: 195 mln 64 tys. zł;
(w skład tego punktu wchodzą m.in. wydatki na Łódzką Regionalną Sieć Teleinformatyczną, Regionalny Systemu Informacji Medycznej czy e-Urząd)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 73 mln 205 tys. zł;
- przedsiębiorczość 45 mln 517 tys. zł;
- oświata i wychowanie: 44 mln 456 tys. zł;
- pomoc społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej: 30 mln 594 tys. zł;
- kultura fizyczna i sport: 10 mln 850 tys. zł;
- ochrona zdrowia: 10 mln 329 tys. zł.
 
Najważniejsze inwestycje w 2015 r. to:
 
* Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna – 39 mln 855 tys. zł;
* Zakup i modernizacja pociągów – 15 mln 700 tys. zł;
* Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 z przejściem przez Tomaszów Mazowiecki
– 14 mln zł;
* Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Skierniewice - Bolimów
– 15 mln 900 tys. zł;
* Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Inowłódz - Opoczno
– 13 mln 582 tys. zł;
* Dokapitalizowanie ŁKA Sp. z o.o. związane z realizacją projektu pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" – 10 mln 400 tys. zł;
* przebudowa wału przeciwpowodziowego na Warcie – 7 mln 663 tys. zł;
* Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice
– 5 mln 943 tys. zł;
* Dofinansowanie „Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego
– 5 mln 500 tys. zł;
* Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 granica województwa z Uniejowa do granicy województwa – 3 mln 700 tys. zł;
* Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach – 1 mln 123 tys. zł;
* Objęcie udziałów w Spółce z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo
– Technologiczny” – 7 mln zł;
(jg, al)