LEADER 100SPORT

Realizacja nowego programu zakłada objęcie placówek nauczania przedszkolnego oraz szkół podstawowych w województwie łódzkim szkoleniami z zakresu współczesnej pedagogiki, która zmienia sposób patrzenia na edukację, trening i wychowanie dzieci i młodzieży. Obecne podejście do wychowania dzieci i młodzieży podkreśla, że oprócz kompetencji specyficznie sportowych, większość kompetencji rozwijanych przy okazji dobrze prowadzonej aktywności fizycznej, ma zastosowanie w różnych obszarach życia. Program zakłada zwiększenie aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-9 lat, rozwój ich kompetencji społecznych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców i trenerów. 

W wyniku rekrutacji do programu zgłosiło się 200 placówek edukacyjnych z 53 gmin i miast woj. łódzkiego, w tym 167 placówek z zerówkami. Placówki oświatowe, które przystąpiły do programu wyposażone zostały w sprzęt sportowy 3Kosze Mini z dodatkowym wyposażeniem oraz materiały dydaktyczne. Nauczyciele, wychowawcy i trenerzy przeszkoleni zostali w zakresie jak prowadzić zajęcia dla dzieci i rodziców z wykorzystaniem zakupionego sprzętu sportowego i materiałów dydaktycznych oraz w codziennych relacjach z dzieckiem i w cyklicznych spotkaniach z ich rodzicami.

Celem zadania jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-9 lat (ostatni rok przedszkolny oraz klasy I-III szkoły podstawowej), rozwój ich kompetencji społecznych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców i trenerów. Lepsze korzystanie z ogromnego potencjału wychowawczego rodziców oraz jego wzmocnienie poprzez rozwój kluczowych kompetencji społecznych we współpracy z placówkami oświatowymi.

Oprócz kompetencji specyficznie sportowych, większość kompetencji rozwijanych przy okazji dobrze prowadzonej aktywności fizycznej, ma zastosowanie w rożnych obszarach życia człowieka. Wśród kompetencji, które będą wzmacniać i rozwijać dzieci z pomocą nauczycieli, kolegów i rodziców, niektóre także są kluczowe dla rodziców. Poniżej wymienione są kompetencje kluczowe dla każdego obszaru życia człowieka, które dzieci mogą rozwijać przez dobrze prowadzoną aktywność fizyczną i które mają też ogromny wpływ na relacje rodzinne:

Grupa 1-Praca nad sobą:

  • inteligencja i równowaga emocjonalna,
  • otwartość na innych, empatia,
  • odpowiedzialność,
  • samoocena i samodoskonalenie,
  • wielkoduszność i ideały.

Grupa 2-Otoczenie zewnętrzne:

  • kreatywność i inicjatywa twórcza,
  • ciekawość poznawcza,
  • umiarkowanie.

Grupa 3-Życie z innymi ludźmi:

  • komunikacja,
  • praca zespołowa.

Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego, a za jego realizację odpowiada polska fundacja edukacyjna Leader100.

Media