Zwalnianie uprawnionego do rybactwa od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznanie zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

Marszałek województwa w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w razie zanieczyszczenia znacząco pogarszajacego warunki bytowania ryb albo masowego wystąpienia chorób ryb, w drodze decyzji administracyjnej wydanej po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zwolnić od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznać zbiornik wodny za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony.

Kogo dotyczy:
Uprawnieni do rybactwa w danym obwodzie rybackim

Sposób załatwienia sprawy:
Wydawanie zwolnienia uprawnionych do rybactwa z prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej odbywa w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub uznaje się zbiornik wodny za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej winien określać:
1) Podmiot/instytucję i jego siedzibę.
2) Miejsce/obwód rybacki, w którym zaistniały warunki uniemożliwiające prowadzenie chowu lub hodowli ryb.
3) Uzasadnienie celowości braku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w oparciu o badania: czystości wody,  stanu zdrowia ryb.
4) Proponowany termin zwolnienia użytkownika z prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

Termin załatwienia sprawy:
- zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – 1 miesiąc;
- w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące.

Opłaty i sposób ich wnoszenia:
opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej w wysokości 82 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Finansowego

Bank Pekao S.A.
50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Tytuł opłaty:
Za wydanie zwolnienia z prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
Z opłat skarbowych zwolnione są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy i udzielanie informacji
PIOTR PURKIEWICZ
Wydział Przyrody i Łowiectwa
tel. 42 663 35 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organ odwoławczy
Stronom przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r.