Zadania Samorządu Województwa Łódzkiego w zakresie rybactwa śródlądowego

 1. Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim.
 2. Powiadamianie organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wód w zakresie rybactwa śródlądowego o wynikach oceny.
 3. Zwalnianie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznanie zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia takiej gospodarki na czas określony w formie decyzji administracyjnej.
 4. Zajmowanie odpowiedniego stanowiska w przypadku zmian w operacie rybackim przez uprawnionego do rybactwa.
 5. Wnioskowanie do ministra właściwego do spraw rybołówstwa o ponowne zaopiniowanie operatu rybackiego w przypadku gdy opinia do operatu jest wadliwa, nierzetelna lub obciążona błędem, który uniemożliwia dokonanie oceny.
 6. Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych w formie uchwał Zarządu Województwa.
 7. Ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych w formie decyzji administracyjnej.
 8. Zezwalanie na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym oraz na dokonywanie połowów ryb w obrębach ochronnych w formie decyzji administracyjnej.
 9. Zobowiązywanie użytkownika wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb, jeżeli przepływ taki nie jest możliwy z przyczyn zależnych od tego użytkownika w celu ochrony ryb i zapewnienia rybom możliwości odbycia tarła w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu.
 10. Zobowiązywanie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim do zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków z użyciem wybranych rybackich narzędzi i urządzeń połowowych w celu ochrony ryb i zapewnienia rybom możliwości odbycia tarła w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu.
 11. Wskazywanie miejsca i czasu, w którym obowiązuje całkowity albo częściowy zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb w formie uchwały Zarządu Województwa.
 12. Wszczynanie postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązków o charakterze niepieniężnym w przypadku uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązków określonych w pkt 9 i 10.
 13. Ustalanie właściwości miejscowej w sprawach dotyczących rybactwa w obwodach rybackich przez które przebiega granica województw.
 14. Ustalanie trzyliterowych oznaczeń powiatów służących do oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb w formie uchwały Sejmiku Województwa.
 15. Składanie wniosków o ukaranie w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.