Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych

W ramach obwodu rybackiego, w wodach, w których znajdują się miejsca stałego tarła oraz rozwoju narybku gromadnego zimowania, bytowania i przepływu ryb, mogą być ustanawiane obręby ochronne. W obrębach ochronnych zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk. Obręby ochronne ustanawia lub znosi zarząd województwa, w drodze uchwały, z urzędu albo na wniosek uprawnionego do rybactwa lub właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony albo na czas określony. Uchwałę zarządu województwa podjętą w tej sprawie ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Obręby ochronne ustanawia się na terenie przepławek, budowli lub innych urządzeń umożliwiających przepływ ryb, łącznie z odcinkami cieków przylegających do nich, a także odcinkami cieków w odległości co najmniej 50 m powyżej i  50 m poniżej przepławek, budowli lub urządzeń, w miejscach corocznie powtarzającego się tarła lub rozwoju narybku, w miejscach gromadnego zimowania ryb, w miejscach gromadnego przepływu ryb, w jeziorach lub w ich częściach, na odcinkach kanałów, rzek i innych cieków oraz na terenie innych zbiorników wodnych lub ich częściach.

Kogo dotyczy:
Wnioskodawcami mogą być uprawnieni do rybactwa w obwodzie rybackim, właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub postępowanie może być wszczynane z urzędu.

Sposób załatwienia sprawy:
Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych odbywa się w trybie uchwał wydawanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Wymagane dokumenty:
Wniosek winien zawierać w szczególności:
1)      pełną nazwę i adres uprawnionego do rybactwa oraz telefon kontaktowy,
2)      obszar proponowany do utworzenia obrębu ochronnego,
3)      uzasadnienie wniosku uwzględniające przepisy wykonawcze do ustawy (do wniosku można dołączyć inne dokumenty potwierdzające zasadność ustanowienia np. opinie, ekspertyzy itd.)

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy i udzielanie informacji
PIOTR PURKIEWICZ
Wydział Przyrody i Łowiectwa
tel. 42 663 35 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawa prawna:
Art. 15 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r.
§15 i 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie